Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Viru

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 78/57 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
Anamorfinen 1.78/1.8
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 6420201160329

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vi­ru on ai­nut­laa­tui­nen kah­den do­ku­ment­tie­lo­ku­van lai­tos, jo­ka ku­vaa sa­maa his­to­rial­lis­ta ta­pah­tu­maa kah­des­ta eri suun­nas­ta.

Vi­ru on ai­nut­laa­tui­nen kah­den do­ku­ment­tie­lo­ku­van lai­tos, jo­ka ku­vaa sa­maa his­to­rial­lis­ta ta­pah­tu­maa kah­des­ta eri suun­nas­ta. Ver­tai­lu­koh­ta on­tuu hie­man, mut­ta elo­ku­van his­to­rias­ta muis­tan vas­taa­vaa oi­keas­taan vain Clint Eas­twoo­din Iwo Ji­ma -p­ro­jek­tin yh­tey­dessä, jos­sa hän ku­va­si sa­maa so­dan kään­ne­koh­taa en­sik­si yh­dys­val­ta­lais­ten ja sit­ten ja­pa­ni­lais­ten näkö­kul­mas­ta.
Vi­ru on puo­les­taan do­ku­ment­ti kaik­kien vi­ro­lais­ten ja myös useim­pien ai­kuis­ten suo­ma­lais­ten tun­te­mas­ta ho­tel­lis­ta, jo­ka toi län­si­mai­sen pil­kah­duk­sen Neu­vos­to­lii­ton mie­hittämään Vi­roon 1970-lu­vun alus­sa. Ho­tel­li oli tär­keä mo­lem­mil­le kan­soil­le, mut­ta ai­ka ta­val­la eri syistä.
Ta­ru Mä­kelän oh­jaa­ma Vi­ru – ta­ri­noi­ta ho­tel­lis­ta ja vi­ro­lai­sen Mar­git Ki­lu­met­sin oh­jaa­ma Vi­ru – va­pau­den lä­he­tystö eivät kui­ten­kaan do­ku­ment­tei­na poik­kea niin pal­jon toi­sis­taan kuin voi­si ku­vi­tel­la.
Suo­mi säi­lyt­ti it­senäi­syy­tensä ai­noa­na Neu­vos­to­lii­ton län­si­naa­pu­reis­ta toi­sen maail­man­so­dan jäl­keen. Vi­rol­le kä­vi toi­sin. Mo­lem­mat osa­puo­let kui­ten­kin tun­tui­vat ymmärtävän tois­ten­sa lähtö­koh­tia hy­vin, pa­rem­min kuin naa­pu­rit yleensä.
Vi­ro­lai­ses­sa ver­sios­sa ko­ros­tu­vat job­baa­mi­nen ja it­senäis­ty­mis­ke­hi­tys. Mauk­kais­ta muis­te­luis­ta ja van­hois­ta tal­len­teis­ta ovat mo­lem­mat te­kijä­ryhmät va­lin­neet tie­tys­ti par­haim­mat, mikä lä­hentää do­ku­ment­te­ja toi­siin­sa.
P­ro­jek­ti sai al­kun­sa, kun oh­jaa­ja Ta­ru Mä­kelä lu­ki Il­ta-Sa­no­mien ta­lous­toi­mit­ta­jan Sa­ka­ri Nup­po­sen kir­jan Mel­kein kaik­ki Vi­rus­ta (2007). Se va­lot­ti mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la ta­lon his­to­riaa. Sii­hen to­siaan liit­tyi mil­tei kaik­ki: KGB, bi­la­te­raa­li­kaup­pa, Suo­men näy­teik­ku­nan roo­li län­teen, kie­li­su­ku­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta kan­san­luon­teen eroa­vai­suu­det, mus­tan pörs­sin kaup­pa, ylel­li­syy­det kur­juu­den vie­ressä, kom­mu­nis­ti­sen yh­teis­kun­nan räi­keä epä­ta­sa-ar­vo…
Do­ku­men­tit ku­vaa­vat näitä puo­lia hy­vin. Hy­vien töi­den ta­paan se myös jättää nälkää. Mikä pa­ni suo­ma­lai­set vi­ro­nystävät ai­koi­naan liik­keel­le? Ra­ken­ta­jat me­nivät var­mas­ti en­sik­si an­sait­se­maan, mut­ta mikä ajoi tai­tei­li­jat, muu­si­kot ja lii­ke­mie­het sol­mi­maan hen­kilö­koh­tai­sia suh­tei­ta Suo­men­lah­den poik­ki. Il­keä sa­noi­si niin, että alem­muu­den­tun­toi­nen kan­sa ha­luaa tun­tea ylem­myyttä edes jos­sa­kin. Vi­ro oli lä­hempänä kuin Ka­na­rian saa­ret tai nyt­tem­min Thai­maa. Vi­ro­lai­set puo­les­taan tar­vit­si­vat ai­neel­lis­ta tu­kea. Tämä ei tie­tys­ti ole ko­ko to­tuus.
Suo­ma­lai­set in­ter­rail­nuo­ret oli­vat vielä 1970- ja 1980-lu­vuil­la ih­meissään, kuin­ka Un­ka­ris­sa heitä pi­det­tiin vel­jes­kan­san edus­ta­ji­na ja pas­saa­mi­nen al­koi vä­littömäs­ti. Ny­kyään ei un­ka­ri­lai­sia kiin­nos­ta Suo­mi lai­sin­kaan, kos­ka se luo muis­ti­ku­via ikävästä men­nei­syy­destä, eikä Neu­vos­to­lii­ton itä­naa­pu­ri muu­ten­kaan ole enää ko­vin mie­len­kiin­toi­nen paik­ka. Kan­so­jen suh­teet oli­si­vat mo­nen do­ku­men­tin väär­ti.
Se­kin aja­tus tästä ko­ke­muk­ses­ta syn­tyi tai oi­keas­taan toi­ve, että lap­pi­lai­nen elo­ku­va­te­kijä te­ki­si elo­ku­van ajas­ta, kun Suo­mel­la vielä oli yh­teys Jää­me­reen Pet­sa­mon Lii­na­ha­ma­ris­sa. Tai kun vielä­kin isom­pi ra­ken­nu­su­rak­ka vyö­ryi 1960-lu­vun vaih­tees­sa Tu­lo­ma­joel­le, kun Mur­mans­kin alueen sähkön­tar­peen vuok­si Imat­ran Voi­ma ra­ken­si Neu­vos­to­liit­toon voi­ma­lai­tok­sen, jon­ka ra­ken­ta­mi­ses­sa tun­tui ole­van puo­li Lap­pia mu­ka­na. Tai mil­lais­ta oli elämä Tor­nios­sa ja Haa­pa­ran­nal­la, kun Suo­mi puo­lus­tau­tui itää vas­taan vuo­si­na 1939-1944. Vi­run ta­paan näissä ai­he­pii­reis­sa riittäi­si jän­nittä­viä ja myös haus­ko­ja anek­doot­te­ja, joi­ta vas­ta­koh­tai­suu­det muo­dos­ta­vat. Siinä on draa­man ydin, jo­ka nä­kyy myös do­ku­men­teis­sa, ku­ten Vi­ru hie­nos­ti osoit­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Taso ja tarkkuus vaihtelevat sen mukaan, millaista arkistomateriaalia on ollut käytössä. (PS)
26/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy