Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kunnian polut

Paths of Glory 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1957 Kesto: 84 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.66**
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 48170EAN: 6416548552019

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos jo­kin elo­ku­va, niin tämä to­teut­taa kuu­lua sa­non­taa “­so­ta on po­li­tii­kan suo­ra jat­ke”.

Jos jo­kin elo­ku­va, niin tämä to­teut­taa kuu­lua sa­non­taa “­so­ta on po­li­tii­kan suo­ra jat­ke”. Kun­nian po­lut ei jää pelkäk­si pa­si­fis­ti­sek­si elo­ku­vak­si, vaan toi­mii myös kylmänä tut­kiel­ma­na so­dan psy­ko­lo­gias­ta ar­mei­jan sisällä.
Kyl­myy­den ja etäi­sen näkö­kul­man al­la on oh­jaa­ja Stan­ley Kub­ric­kil­le omi­nai­seen ta­paan syk­kivää lämpöä ja tun­tei­ta. So­ta mer­kit­see ää­rimmäi­siä tun­tei­ta, mut­ta vaa­tii myös ää­rimmäistä hil­lintää.
Kun­nian po­lut ku­vaa hy­vin en­simmäi­sen maail­man­so­dan mie­lettö­myyttä, sillä so­taa ei oli­si edes tar­vit­tu. Venäjän heik­ko tsaa­ri pa­ko­tet­tiin tu­ke­maan slaa­vi­lai­sia vel­jiään Ser­bias­sa. Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta?
Saat­taa to­sin ol­la, että so­ta syt­tyi lo­gis­tii­kan ke­hit­ty­mi­sen vuok­si, vaik­ka juu­ri al­keel­li­sen so­ta­tek­no­lo­gian ta­kia se ei ol­lut ko­vin­kaan te­ho­kas­ta. Tek­no­lo­gias­ta se to­sin läh­ti liik­keel­le: jouk­ko­ja kul­je­tet­tiin ju­nin, jo­ten lii­ke­kan­nal­le­pa­not pan­tiin käyn­tiin ikään kuin va­ro­toi­mi­na.
Y­din­so­dan pe­lon il­ma­pii­rissä elo­ku­vat­tu teos pys­tyy näin oh­jaa­maan kat­so­jan aja­tuk­sia jo tu­le­vai­suu­teen. Jos tek­nii­kan in­no­vaa­tio joh­taa täy­sin tar­peet­to­maan so­taan, mi­hin eks­po­nen­tiaa­li­ses­ti kas­va­va te­koä­ly meidät vielä joh­taa­kaan. Ai­na­kaan elo­ku­va klas­si­koi­ta se ei luo­ne.
E­lo­ku­van ra­ken­ne on kestä­nyt hy­vin ai­kaa. En­sin so­di­taan, sit­ten juo­ni­taan, käydään so­taoi­keu­denkäyn­ti, koe­taan dra­maat­ti­nen te­loi­tus ja lo­pul­ta mie­titään, mitä kaik­kea tämä it­se kul­le­kin tar­koit­taa.
Suo­mes­sa ja Ita­lias­sa ol­tiin edis­tyk­sel­li­siä toi­sen maail­man­so­tan­sa käy­neik­si maik­si ja elo­ku­va pal­kit­tiin tuo­reel­taan. Muual­la elo­ku­van ta­kia suo­ras­taan mel­la­koi­tiin ja sitä boi­ko­toi­tiin, tie­tys­ti Rans­kas­sa ja Fran­con Es­pan­jas­sa, mut­ta myös Eng­la­nis­sa ja Yh­dys­val­lois­sa ol­tiin nui­vah­ko­ja.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Humph­rey Cob­bin vuo­den 1935 ro­maa­niin, mut­ta se tu­li tun­ne­tuk­si myös Broa­dway-näy­telmänä.
Kub­ric­kin maa­ni­nen pe­dant­ti­suus var­jos­ti tuo­tan­toa jo tällöin, kun avain­koh­tauk­sen ank­ka-a­te­ria jou­dut­tiin val­mis­ta­maan 68 ker­taa. Sitä vas­toin tie­dus­te­lu­par­tio pyö­ris­ke­lee ryö­mi­mi­sen lo­mas­sa. Ai­na­kin mi­nua ope­tet­tiin Suo­men ar­mei­jas­sa toi­mi­maan toi­sin. Jos­pa tek­niik­ka ke­hit­tyi tältä­kin osin sit­ten en­simmäi­sen maail­man­so­dan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kuva näyttää oikein rajatulta: laidoilla on pienet mustat pakkit. Ekstroihin on tallennettu traileri, triviaruutuja, kuvagalleria ja biografiat. (PS)
03/12/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy