Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Paths of Glory

Kunnian polut 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1957 Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: EurekaKuva:
1.66
Ääniraita: PCM 2.0
  EAN: 5060000702286

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Eureka) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos jo­kin elo­ku­va, niin tämä to­teut­taa kuu­lua sa­non­taa “­so­ta on po­li­tii­kan suo­ra jat­ke”.

Jos jo­kin elo­ku­va, niin tämä to­teut­taa kuu­lua sa­non­taa “­so­ta on po­li­tii­kan suo­ra jat­ke”. Kun­nian po­lut ei jää pelkäk­si pa­si­fis­ti­sek­si elo­ku­vak­si, vaan toi­mii myös kylmänä tut­kiel­ma­na so­dan psy­ko­lo­gias­ta ar­mei­jan sisällä.
Kyl­myy­den ja etäi­sen näkö­kul­man al­la on oh­jaa­ja Stan­ley Kub­ric­kil­le omi­nai­seen ta­paan syk­kivää lämpöä ja tun­tei­ta. So­ta mer­kit­see ää­rimmäi­siä tun­tei­ta, mut­ta vaa­tii myös ää­rimmäistä hil­lintää.
Kun­nian po­lut ku­vaa hy­vin en­simmäi­sen maail­man­so­dan mie­lettö­myyttä, sillä so­taa ei oli­si edes tar­vit­tu. Venäjän heik­ko tsaa­ri pa­ko­tet­tiin tu­ke­maan slaa­vi­lai­sia vel­jiään Ser­bias­sa. Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta?
Saat­taa to­sin ol­la, että so­ta syt­tyi lo­gis­tii­kan ke­hit­ty­mi­sen vuok­si, vaik­ka juu­ri al­keel­li­sen so­ta­tek­no­lo­gian ta­kia se ei ol­lut ko­vin­kaan te­ho­kas­ta. Tek­no­lo­gias­ta se to­sin läh­ti liik­keel­le: jouk­ko­ja kul­je­tet­tiin ju­nin, jo­ten lii­ke­kan­nal­le­pa­not pan­tiin käyn­tiin ikään kuin va­ro­toi­mi­na.
Y­din­so­dan pe­lon il­ma­pii­rissä elo­ku­vat­tu teos pys­tyy näin oh­jaa­maan kat­so­jan aja­tuk­sia jo tu­le­vai­suu­teen. Jos tek­nii­kan in­no­vaa­tio joh­taa täy­sin tar­peet­to­maan so­taan, mi­hin eks­po­nen­tiaa­li­ses­ti kas­va­va te­koä­ly meidät vielä joh­taa­kaan. Ai­na­kaan elo­ku­va klas­si­koi­ta se ei luo­ne.
E­lo­ku­van ra­ken­ne on kestä­nyt hy­vin ai­kaa. En­sin so­di­taan, sit­ten juo­ni­taan, käydään so­taoi­keu­denkäyn­ti, koe­taan dra­maat­ti­nen te­loi­tus ja lo­pul­ta mie­titään, mitä kaik­kea tämä it­se kul­le­kin tar­koit­taa.
Suo­mes­sa ja Ita­lias­sa ol­tiin edis­tyk­sel­li­siä toi­sen maail­man­so­tan­sa käy­neik­si maik­si ja elo­ku­va pal­kit­tiin tuo­reel­taan. Muual­la elo­ku­van ta­kia suo­ras­taan mel­la­koi­tiin ja sitä boi­ko­toi­tiin, tie­tys­ti Rans­kas­sa ja Fran­con Es­pan­jas­sa, mut­ta myös Eng­la­nis­sa ja Yh­dys­val­lois­sa ol­tiin nui­vah­ko­ja.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Humph­rey Cob­bin vuo­den 1935 ro­maa­niin, mut­ta se tu­li tun­ne­tuk­si myös Broa­dway-näy­telmänä.
Kub­ric­kin maa­ni­nen pe­dant­ti­suus var­jos­ti tuo­tan­toa jo tällöin, kun avain­koh­tauk­sen ank­ka-a­te­ria jou­dut­tiin val­mis­ta­maan 68 ker­taa. Sitä vas­toin tie­dus­te­lu­par­tio pyö­ris­ke­lee ryö­mi­mi­sen lo­mas­sa. Ai­na­kin mi­nua ope­tet­tiin Suo­men ar­mei­jas­sa toi­mi­maan toi­sin. Jos­pa tek­niik­ka ke­hit­tyi tältä­kin osin sit­ten en­simmäi­sen maail­man­so­dan.

Kuva

Formaatin puitteissa erinomainen kuva on virheettömän vakaa, miellyttävän jäsentynyt ja levollinen. Filmirae on hallittua ja toisto vähintäänkin kohtuullisen erottelevaa. Kuva on hieman hailakampi ja paikoin myös pehmeäpi kuin voisi toivoa, mutta häiriöksi asti tästä mistää ei ole. Hilpeää kyllä tämä kuvattiin Saksassa vaikka tapahtumat sijoittuvat rintamalinjan toiselle puolelle Ranskaan.

Ääni

Dialogin osalta ihastuttavan läsnäoleva ääniraita selviää kaikista osa-alueistaan mukisematta.

Ekstrat

Ekstroissa elokuvatutkija Adrian Martinin hyvä kommenttiraita, traileri ja keskinkertainen sarja haastatteluita, joissa kuullaan elokuvatutkija Peter Krameria (15 min.), elokuvantekijä Richard Ayoadea (24 min.) ja kriitikko Richard Combsia (10 min.). Kommenttiiraita sisältää mietityn joskin samalla kovin venytetyn analyysin elokuvan jokaisesta kohtauksesta, mutta levyn haastattelupätkät jäävät sitä vastoin täysin mitäänsanomattomiksi. Boksissa lisäksi 36-sivuinen vihko. Kyseessä on brittipainos ilman suomenkielistä tekstitystä. (PS/IJ)
27/09/2021
27/09/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy