Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582966183

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Os­car-­pal­kit­tu newyor­ki­lai­nen do­ku­men­ta­ris­ti Alex Gib­ney kääntää En­ro­nin skan­daa­lin ja USA:n ter­ro­ris­ti­kuu­lus­te­lui­den jäl­keen huo­mion­sa Wi­ki­Leaks-il­miöön.

Os­car-pal­kit­tu newyor­ki­lai­nen do­ku­men­ta­ris­ti Alex Gib­ney kääntää En­ro­nin skan­daa­lin ja USA:n ter­ro­ris­ti­kuu­lus­te­lui­den jäl­keen huo­mion­sa Wi­ki­Leaks-il­miöön. Do­ku­ment­ti va­lot­taa run­saan ar­kis­to­ma­te­riaa­lin ja va­kuut­ta­van ta­sa­puo­li­ses­ti jär­jes­tet­ty­jen haas­tat­te­lui­den kaut­ta Wi­ki­Leaks-or­ga­ni­saa­tion syn­tyä, toi­min­ta­me­ka­nis­me­ja ja en­nen kaik­kea sen pe­rus­ta­jan, aust­ra­lia­lais­syn­tyi­sen Ju­lian As­san­gen mat­kaa hak­ke­ris­ta va­paan tie­don pro­fee­tak­si. Myös As­san­gea vas­taan Ruot­sis­sa nos­te­tut rais­kaus­syyt­teet saa­vat osan­sa huo­mios­ta, mut­ta tältä­kin osin do­ku­ment­ti on­nis­tuu pait­si tar­joa­maan uut­ta tie­toa en­sikä­den haas­tat­te­lui­den kaut­ta myös välttämään sen­saa­tio­ha­kui­sen rie­pot­te­lun.
Haas­tat­te­luis­sa kuul­laan As­san­gen ohel­la mm. Wi­ki­Leak­sin kak­kos­mie­hinä ai­koi­naan toi­mi­nei­ta Da­niel Domsc­heit-Ber­giä ja Ja­mes Bal­lia, tie­to­vuo­ta­ja Brad­ley Man­nin­gin esi­miestä ja kym­men­vuo­ti­sen pes­tin sekä NSA:n että CIA:n joh­ta­ja­na teh­nyttä Mic­hael Hay­de­niä. Myös toi­nen As­san­ges­ta ri­ko­sil­moi­tuk­sen teh­neistä ruot­sa­lais­nai­sis­ta ker­too ta­pah­tu­mis­ta oman kan­tan­sa. Ar­kis­to­ma­te­riaa­lin kaut­ta mu­kaan lei­ka­taan vielä sound­bi­te-luo­kan lai­nauk­sia pitkältä lis­tal­ta ame­rik­ka­lai­sia vai­kut­ta­jia ai­na Mic­hael Mo­res­ta Hil­la­ry Clin­to­niin ja Ba­rack Oba­maan. Edward Snow­den ei vielä tämän do­ku­men­tin ai­ka­ja­nal­le mah­du.
Rau­hal­li­ses­ti, mut­ta aja­tuk­sel­la avau­tu­va tuh­ti do­ku­ment­ti luo tähän men­nessä kat­ta­vim­man kat­sauk­sen Wi­ki­Leak­sin toi­min­nas­ta. Ker­ron­nan kes­kiössä on it­seoi­keu­te­tus­ti liik­keen isä Ju­lian As­san­ge, jo­ka jo nuo­rel­la iällä oli mu­ka­na NA­SA:n jär­jes­telmät hak­ke­roi­nees­sa ryhmässä ja viet­ti sit­tem­min­kin päivänsä tie­to­verk­ko­jen sa­lai­suuk­sia troo­la­ten — ja to­del­li­sia tai ku­vi­tel­tu­ja pu­ku­mie­hiä pa­koil­len — kun­nes ai­ka oli kypsä va­paan tie­don jouk­kois­ta­mi­sel­le. Do­ku­ment­ti ei esitä As­san­gea yk­si­no­maan po­si­tii­vi­ses­sa va­los­sa, vaan idea­lis­min, pa­ra­noian ja ver­rat­tai­sen rock-täh­den sta­tuk­sen vä­listä vi­lah­te­lee pai­koin huo­les­tut­ta­van eh­dot­to­mia aja­tuk­sia ih­mis­hen­gen ar­vos­ta, oman or­ga­ni­saa­tion kont­rol­loi­mi­ses­ta ja jo­pa oman su­vun jat­ka­mi­ses­ta. Näi­den puo­lien ar­vioi­mi­seen do­ku­ment­ti ei kui­ten­kaan an­na pal­joa apu­ja.
As­san­gen kans­sa yhtä pal­jon huo­mio­ta saa en­simmäi­nen tun­net­tu Wi­ki­Leaks-tie­to­vuo­ta­ja Brad­ley Man­ning, ny­kyään Chel­sea Man­ning. Van­ki­las­sa tätä ny­kyä is­tu­vaa Man­nin­giä ei do­ku­men­tis­sa haas­ta­tel­la, mut­ta tal­len­tu­nei­den chat­ti-kes­kus­te­lui­den ja run­saan ar­kis­to­ma­te­riaa­lin myötä myös hä­nestä ra­ken­tuu pal­jon leh­ti­jut­tu­ja mo­ni­puo­li­sem­pi ku­va. Man­nin­gin ta­ri­naa seu­ra­tes­sa ei voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että syys­kuun 11. päivän jäl­kei­sessä il­ma­pii­rissä pa­his­ten nap­paa­mi­nen tun­tuu su­men­ta­neen pait­si ih­mi­soi­keus­ta­jun mo­nel­la eri por­taal­la myös tie­to­tur­van kä­sit­teen. Man­ning oli vain yk­si ar­viol­ta noin neljästä mil­joo­nas­ta ih­mi­sestä, jol­la oli pää­sy huip­pu­sa­lai­sek­si luo­ki­tel­tui­hin tie­toi­hin, ja pie­ni osa ai­neis­tos­ta oli jo muu­ten­kin pää­ty­nyt net­ti­le­vi­tyk­seen you­tu­be-vi­deoi­na, jo­ten mer­kittävä vuo­to tun­tuu ol­leen vain ajan ky­sy­mys.
Mai­nio do­ku­ment­ti te­kee an­sio­kas­ta työtä il­miön taus­to­jen esit­te­le­mi­sessä ja tun­tuu on­nis­tu­van tässä kii­tettävän puo­lueet­to­mas­ti. Oli­pa kat­so­jan kan­ta ta­pah­tu­miin mikä ta­han­sa tuo tämän nä­ke­mi­nen var­mas­ti lisää har­maasä­vyjä mus­tan ja val­koi­sen ää­ripään vä­liin. Do­ku­ment­ti­na tämä on po­si­tii­vi­nen yllä­tys, ja eh­dot­ta­mas­ti nä­ke­mi­sen ar­voi­nen ta­paus.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvanlaatu vaihtelee pehmeästä keskinkertaisen jäsentyneeseen aina kuvalähteen mukaan. Jälki ei poikkea edukseen hyvästä DVD:stä kuin muutamassa yksittäisessä otoksessa. Puhdas ääniraita toistaa puheen moitteitta ja elävöittää taustoja hillitysti musiikilla. Mukaan on livahtanut yksi silmään pistävä käännösvihre: järjestöstä eroaminen kääntyy suomennoksessa koko järjestön lopettamiseksi. Ekstraton. (IJ)
12/02/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy