Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Armoton - Unforgiven

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1992Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 2.32*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ar­mo­ton on mal­lie­si­merk­ki merk­ki­teok­ses­ta, jo­ka on saa­nut Suo­men­kin R2-a­lueel­la jo kol­man­nen DVD-­lai­tok­sen­sa.

Ar­mo­ton on mal­lie­si­merk­ki merk­ki­teok­ses­ta, jo­ka on saa­nut Suo­men­kin R2-a­lueel­la jo kol­man­nen DVD-lai­tok­sen­sa. En­simmäi­sen yri­tyk­sen on­gel­ma oli se, että elo­ku­va oli tal­len­net­tu le­vyn mo­lem­mil­le puo­lis­koil­le. Seu­raa­va lai­tos ei ol­lut enää flip­pe­ri, mut­ta vas­ta kah­den le­vyn eri­kois­jul­kai­sua voi pitää lo­pul­li­se­na. Ku­va on aiem­paa tar­kem­pi, mut­ta ää­ni­rai­ta on sa­ma kuin aiem­min­kin. Upeat ekst­ra­toi­min­not ovat kui­ten­kin uu­den jul­kai­sun suo­la ja so­ke­ri.
Eas­twoo­din elämän­ker­tu­ri Ric­hard Sc­hic­ke­lin kom­ment­ti­rai­ta on nä­ke­myk­sel­li­nen, vaik­ka usein hil­jai­sek­si heittäy­tyvän oh­jaa­jan omaa ääntä oli­si kuun­nel­lut mie­luum­min. Toi­sel­le le­vyl­le on tal­len­net­tu neljä do­ku­ment­tia, joi­den yh­teis­pi­tuus on perä­ti 127 mi­nuut­tia. Vii­mei­nen ma­ku­pa­la on Ma­ve­rick tv-sar­jan jak­so Kak­sin­tais­te­lu au­rin­gon las­kies­sa, suo­raan Eas­twoo­din al­ku-u­ral­ta. Ar­mo­ton on kestä­nyt hy­vin ai­kaa ku­va­tes­saan wes­ter­nin pe­rin­tei­siä tee­mo­ja, san­ka­ruu­den ole­mus­ta, men­nei­den syn­tien taak­kaa ja uu­den to­taa­li­sen ajan koit­toa, tuo­rein vi­ri­tyk­sin.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy