Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Lord of the Rings - The Motion Picture Trilogy Extended Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001/2002/Kesto: 726 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS ES 6.1 HD-MA
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 111376EAN: 6438044300666

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ai­kaa ku­lui perä­ti puo­li­tois­ta vuot­ta en­nen kuin in­nok­kaat fa­nit sai­vat Ta­run Sor­mus­ten her­ras­ta elo­ku­vat­ri­lo­gian pi­den­net­tyi­na terävä­piir­to­ver­sioi­na.

Ai­kaa ku­lui perä­ti puo­li­tois­ta vuot­ta en­nen kuin in­nok­kaat fa­nit sai­vat Ta­run Sor­mus­ten her­ras­ta elo­ku­vat­ri­lo­gian pi­den­net­tyi­na terävä­piir­to­ver­sioi­na. Teat­te­ri­ver­sioi­set BD-lai­tok­set ja ne yh­teen koon­nut The Mo­tion Pic­tu­re Tri­lo­gy otet­tiin jo aiem­min in­nok­kaas­ti vas­taan, mut­ta ku­ka­pa ei oli pitä­nyt niitä vain vä­li­vai­hee­na pit­kiä elo­ku­via odo­tel­les­sa. Näin ta­pah­tui DVD-lai­tos­ten il­mes­tyt­tyä. Näin on nyt­kin.
To­ki pois­te­tut koh­tauk­set on kat­sot­tu jo mo­neen ker­taan, mut­ta tark­ka erot­te­lu muut­taa kui­ten­kin elä­mystä ai­ka ta­val­la. Var­sin­kin kun ko­ti­teat­te­rien val­ko­kan­kaat ja en­nen kaik­kea tv-ruu­dut ovat pa­ris­sa vuo­des­sa kas­va­neet, kaiut­ti­mien laa­tu pa­ran­tu­nut ja syvä bas­so las­ke­nut en­tistä alem­mak­si.
Hui­kea ko­ke­mus tämä jo­ka ta­pauk­ses­sa jäl­leen oli, vaik­ka ai­kaa tähän me­nee vii­kon­lop­pu. Put­keen kat­sot­tu­na 12 tun­tia hu­rah­taa sii­villä, vaik­ka se mer­kit­see puol­ta­tois­ta työpäivää. Mo­nes­sa per­heessä asiaan va­rau­du­taan har­tau­del­la.
Tär­keintä oli­si, että hie­no tuo­te sai­si vii­mei­set­kin tu­tus­tu­maan al­ku­peräi­siin kir­joi­hin. Op­ti­mi­ta­pauk­ses­sa um­mik­ko lu­kee tri­lo­gian al­ku­kie­lellä. Se ei ole niin vai­kea urak­ka kuin voi­si ku­vi­tel­la. Kos­ka J.R.R. Tol­kie­nin lähtö­koh­ta oli en­nen kaik­kea kie­li­his­to­rial­li­nen, eng­lan­ti luo oi­kean tun­nel­man. Toi­saal­ta kir­jat pitäi­si lu­kea myös ruot­sik­si ja suo­mek­si, sillä Tol­kie­nin ihan­noi­ma al­kueng­lan­ti oli puh­das rans­kan vai­ku­tuk­ses­ta ja sisäl­si pal­jon vii­kin­kien kie­li­vai­kut­tei­ta. Ka­le­va­la puo­les­taan ins­pi­roi ko­ko ta­ri­naa suu­res­ti. Voin hy­vin ku­vi­tel­la, kuin­ka maail­mal­la kaik­kein van­nou­tu­neim­mat fa­nit tus­kai­le­vat, kuin­ka tri­lo­gian pys­tyi­si lu­ke­maan suo­mek­si. Tol­kien it­se kah­la­si Ka­le­va­laa lä­pi sup­pean suo­mi-sa­na­kir­jan avul­la. Mah­toi ol­la mel­koi­nen hom­ma tro­kei­neen ja van­hoi­ne sa­noi­neen päi­vi­neen.
Uu­si BD-lai­tos muis­tut­taa kir­jaa. Se au­keaa kuin kir­jan kan­net, ja kan­si­lie­peellä ko­mei­lee tu­tun ko­mea Kes­ki-Maan kart­ta, jon­ka kir­jai­li­jan poi­ka Ch­ris­to­per Tol­kien ai­koi­naan laa­ti, kun koe­lu­ki­ja al­koi seo­ta sii­hen, missä päin sor­mus­saat­tue oi­keas­taan vael­si­kaan. Sa­mal­la se aut­toi kir­jai­li­jaa pitämään ta­pah­tu­mien ku­lun loo­gi­se­na. Kuin­ka­han mo­nen fa­nin seinällä tämä kart­ta on tällä­kin het­kellä. It­se tein kir­jan ver­sios­ta ko­pion pa­la­pe­linä, mikä ei 1970-lu­vun ko­pio­ko­neil­la ol­lut ko­vin­kaan help­poa. Tri­lo­gian osat ovat DVD Ex­ten­ded -lai­tos­ten mu­kai­ses­ti it­se­kin kuin kir­jo­ja.
Pitkät ver­siot tar­joa­vat teat­te­ri­lai­tok­siin perä­ti 169 mi­nuut­tia ylimääräistä draa­maa, seik­kai­lua ja huu­mo­ria. Se on pal­jon se.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan ja äänen tarkkuus eroavat yllättävän selvästi aiemmasta DVD-laitoksesta. Jopa tekstityksen selkeyteen kiinnittää huomiota. Kaikki yksityskohdat piirtyvät aiempaa tarkemmin. mutta levollisesti. Vastaava taso oli tietysti tarjolla jo perus-BD:ssä. Ääniraita soi lämmöllä, pontevasti ja puhtaasti. Kaikkiaan 15-levyn kooste on yksi kaikkien aikojen komeimmista BD-tuotteista. Näistä yhdeksän on omistettu dokumenteille, jotka tarjoavat kaikkiaan yli 26 tuntia bonusmateriaalia. (PS)
12/07/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy