Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Bottle Shock

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: Randall MillerKuva:
Anamorfinen
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 209761EAN: 7046681003926

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Randall Miller) ellei toisin mainita.

Elokuva

Bott­le Sc­hoc­kin DVD-­lai­tos il­mes­tyi jo ai­ko­ja sit­ten.

Bott­le Sc­hoc­kin DVD-lai­tos il­mes­tyi jo ai­ko­ja sit­ten. Le­vy on kui­ten­kin ajan­koh­tai­nen keväällä 2011, kun Hel­sin­ki sai oman Ber­lin-tas­tin­gin­sa. Elo­ku­vas­sa ker­ro­taan siitä, kuin­ka kaik­ki al­koi, kun Uu­den maail­man vii­nit uh­ma­si­vat en­simmäi­sen ker­ran rans­ka­lai­sia aa­te­lis­vii­nejä.
Vii­ni on ih­meel­li­nen asia. Toi­saal­ta se edus­taa ar­kis­ta sel­viy­ty­mis­kei­noa ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa, kun pi­laan­tu­nut juo­ma­ve­si oli ris­ki. Ar­vos­tuk­sen kes­ki­vai­hees­sa sen par­haim­pia il­me­ne­mis­muo­to­ja voi ver­ra­ta tai­tee­seen. Ää­ripäässään se edus­taa kor­kein­ta kir­kol­lis­ta sym­bo­lia, Jee­suk­sen ver­ta, jo­ka vuo­si ih­mis­kun­nan syn­tien an­teek­sian­nok­si.
Sa­maa mo­ni­nai­suu­den hen­keä oli vuon­na 1976 Yh­dys­val­tain 200-vuo­tis­juh­la­vuon­na, kun nok­ke­la brit­tiläi­nen vii­ni­kaup­pias Ste­ven Spur­rier kek­si kil­pai­lun, jos­sa ar­vos­te­tuim­mat rans­ka­lai­set vii­ni­gu­rut mais­toi­vat sok­ko­na rans­ka­lais­ta ja ame­rik­ka­lais­ta par­haim­mis­toa. He toi­sin sa­noen te­kivät sen it­se. 1973 Mon­te­le­na Char­don­nay ja 1973 Stag’s Leap ca­ber­net voit­ti­vat ko­ko shown. Tästä al­koi Uu­den maail­man vii­nien voit­to­kul­ku maail­mal­la, jo­ka nä­kyy muun muas­sa siinä, että jo­ka neljäs Al­kos­ta os­tet­tu pu­na­vii­ni tu­lee Chi­lestä.
Bott­le Shock ku­vaa asian­tun­te­vas­ti, elä­myk­sel­li­ses­ti ja haus­kas­ti jo kaup­pa­po­liit­ti­ses­ti mer­kittävää ta­pah­tu­maa. Elo­ku­vas­ta naut­tii jo­kai­nen vii­nistä kiin­nos­tu­nut, mut­ta kum­ma kyllä se tun­tuu an­ta­van eni­ten niil­le, joil­le ta­ri­na on jo tut­tu. Se mer­kit­see hyvää elo­ku­van­te­ko­ta­paa.
Vuon­na 1976 Ka­li­for­nian Na­pa Val­ley oli maa­lais­junt­tien idyl­li­nen seu­tu­kun­ta siinä missä Tyrnävän pe­ru­na­pel­lot edus­ta­vat omaa mie­li­ku­vaan­sa suo­ma­lai­sil­le. Se on nos­tal­gi­nen trip­pi ajal­le, jol­loin Na­pas­sa eivät vii­niä teh­neet uus­rik­kaat nou­suk­kaat, elo­ku­va-a­lan ni­met ja rocktäh­det.
Ka­li­for­nian vii­nejä vä­hek­symättä ne voit­ti­vat 1976 ja myö­hem­min­kin en­nen kaik­kea sik­si, että ne ovat kuin luo­tu­ja sok­ko­tes­tei­hin. Nuo­ri­na ne ovat hel­pom­min lä­hes­tyttä­vissä val­tai­san he­delmäi­syy­den ja kor­kean al­ko­ho­li­pi­toi­suu­den an­sios­ta. Rans­ka­lai­set vii­nit ovat ki­reäm­piä ja ne pärjäävät pa­rem­min ruo­kapöydässä. Mut­ta tämä on vain mie­li­pi­de.
Ym­pyrä on kään­ty­nyt nu­rin­nis­koin. Laa­tu­vii­nistä on tul­lut USA:s­sa sta­tus­sym­bo­li siinä missä count­ry club tai li­mu­sii­ni­kyy­ti. Rans­kas­ta löy­tyy tätä ny­kyä pal­jon enemmän ar­ki­sen jän­nittävää vii­nin­te­koa kuin Yh­dys­val­lois­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Musiikki tukee hyvin draamaa. Varsinkin ko. vuoden huippumenestys, Doobie Brothersin LP Captain and Me soi maukkaasti. Ekstroissa biografiat. Väärä kuvasuhde takakannessa. (PS)
10/06/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy