Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

It

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2017Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160 p 2.40*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112742126

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kat­so­ja, jo­ka ei ole ai­koi­naan lu­ke­nut Step­hen Kin­gin kak­sio­sais­ta al­ku­peräis­teos­ta tai vuo­den 1990 mi­ni­sar­jaa te­le­vi­siol­le, luul­ta­vas­ti pitää tästä ko­ke­neem­pia enemmän.

Kat­so­ja, jo­ka ei ole ai­koi­naan lu­ke­nut Step­hen Kin­gin kak­sio­sais­ta al­ku­peräis­teos­ta tai vuo­den 1990 mi­ni­sar­jaa te­le­vi­siol­le, luul­ta­vas­ti pitää tästä ko­ke­neem­pia enemmän.
Te­kijät osoit­ta­vat la­ji­tyy­pissä har­vi­nais­ta tyy­li­ta­jua. Uu­si ver­sio hyö­tyy myös siitä, että se kes­kit­tyy en­simmäi­seen koh­taa­mi­seen Pen­nywi­sen kans­sa. Näin ei nähdä aiem­man tv-e­lo­ku­van tek­ni­ses­ti ma­sen­ta­vaa rat­kai­su­koh­taus­ta. Näin tämä­kin täy­tyy ai­ka­naan ar­vos­tel­la ko­ko­nai­suu­te­na, kun It (II) saa­puu le­vi­tyk­seen.
To­ki van­hem­pi ver­sio to­teu­tet­tiin toi­mi­vin ta­kau­min, jon­ka suo­la­na oli seu­ra­ta, mi­ten pää­hen­kilöt muut­tui­vat 27 vuo­den ai­ka­na ja men­neet ta­pah­tu­mat nä­kyivät yhä. Suo­ra­vii­vai­sel­la ja kro­no­lo­gi­sel­la ker­ron­nal­la on myös omat an­sion­sa, ja en­nen kaik­kea se luo sel­keän eron ver­sioi­den vä­lil­le.
Nyt to­sin on­gel­ma on se, et­tei elo­ku­va ole ko­vin pe­lot­ta­va. Bill Skarsgår­din Pen­nywi­se on hie­man lii­kaa fra­mil­la ja liian to­ti­se­na. Tiet­ty sa­la­peräi­syys lisäi­si kat­so­jan tus­kaa. Van­hem­pi, Tim Cur­ryn ver­sio pe­lot­ti, kos­ka hah­mo oli sa­mal­la haus­ka.
Me­ne­tin kiin­nos­tuk­se­ni Kin­gin ro­maa­nei­hin jo 20 vuot­ta sit­ten, mut­ta kä­sittääk­se­ni kir­jai­li­ja sai vä­lillä uut­ta pont­ta proo­saan­sa. Jo­ka ta­pauk­ses­sa olen jo ka­tu­nut, et­ten vai­vau­tu­nut Mus­ta tor­ni –­sar­jan pa­keil­le ja pa­nin ai­koi­naan kier­toon pa­ri­kym­mentä mie­hen teos­ta. Var­sin­kin Hoh­to (1977, kou­lu­ni leh­to­rin Pent­ti iso­mur­sun suo­menn­nos 1985), Ui­nu, ui­nu lem­mik­ki­ni (1983, suo­mek­si 1986) ja SE 1-2 (1986, suo­mek­si 1988) oli­si pitä­nyt säi­lyttää hyl­lyssä.
En ole kos­kaan huo­man­nut ai­na­kaan ko­ti­mai­sis­sa ar­viois­sa kir­jai­li­jaa ke­hut­tu­van poik­keuk­sel­li­sen lah­jak­kaas­ta psy­ko­lo­gi­ses­ta ot­tees­taan. Hän ku­va­si hie­nos­ti ih­mis­ten aja­tuk­sia ja ali­ta­jun­taa, mut­ta eipä hä­nen yh­tey­dessään nos­tet­tu esiin viit­tauk­sia Ja­mes Joy­ceen saa­ti Wil­liam Faulk­ne­riin.
E­lo­ku­va­kin te­kee kun­niaa Kin­gin tee­moil­le. Pel­ko, hä­peä ja vi­ha oh­jaa­vat ih­mistä. Ne luo­daan py­ra­mi­din poh­jal­la lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa. Yhä har­vi­nai­sem­mak­si käyvä ai­to rak­kaus ih­mis­ten vä­lillä on rat­kai­su mie­len järk­ky­mi­seen sen jäl­keen, kun am­mat­ti­lai­set ovat teh­neet voi­ta­van­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

UHD-kuva näyttää tummaan painottuvalta, mikä tietysti sopii teemaan, kun pyöritään paljon kellareissa ja viemäreissä. Musta on pikimustaa. Hyvältä toki BD:kin näyttää, mutta skaalaus ei ole aivan aito asia. Päivävalokohtauksissa ero on odotettava. Ääniraita toimii tyylillä ja sopivasti tilaa luoden. Vuoden 1988 ajankuvaa kuitenkin luodaan visuaalisesti taidolla, ei niinkään soundtrackilla. Sentään The Cult jää mieleen. Ekstroja on vain BD-levyllä: 46 m. dokumentit, 15 min. poistettuja kohtauksia. (PS)
27/01/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy