Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Karate Kid

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 236522  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Uu­si Ka­ra­te Kid on van­hal­la me­nes­tys­re­sep­tillä teh­ty ke­hi­tys­ta­ri­na, jon­ka ai­nek­set on tar­kas­ti mi­tat­tu on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si. Elo­ku­va edus­taa ny­ky-Hol­lywoo­din viih­de­tuo­tan­non par­hai­ta laa­tu­vaa­ti­muk­sia.
Sik­si on­kin har­mi, että muu­ten miel­lyttävän elo­ku­van kou­lu­kiu­saa­mis­jak­sos­sa 12-vuo­tias Dre Par­ker (roo­lis­sa vielä 11-vuo­tias Ja­den Smith) pa­hoin­pi­dellään niin pe­rus­teel­li­ses­ti ja hi­das­tus­ten hi­ve­le­min otok­sin, että sen kut­su­mi­nen pelkäk­si nu­ja­koin­nik­si oli­si kau­nis­te­lua. Koh­taus on ky­see­na­lai­sin­ta vä­ki­val­ta­por­noa sit­ten Mel Gib­so­nin K-18 Jee­sus-e­lo­ku­van, kos­ka se koh­dis­tuu lap­seen ja on las­ten ai­heut­ta­maa. Ko­ko per­heen elo­ku­vaan si­joi­tet­tu vä­ki­val­ta on ras­kaut­ta­va to­dis­te fil­mi­puu­laa­kia, oh­jaa­ja Ha­rald Zwar­tia ja pää­hen­kilöä ku­vaus­pai­kal­la kait­sen­neen lap­sinäyt­te­lijän isää, Will Smit­hiä koh­taan.
Lop­puo­sa elo­ku­vas­ta on­kin pelkkää nau­tin­toa. Edel­lyttäen, että van­ha­kan­tai­nen Roc­ky-a­se­tel­ma, Daa­vi­din vai­keuk­sien kaut­ta Gol­ja­til­le tur­piin, vielä jak­saa viehättää. Jak­saa se, kun tu­tut ai­nek­set on pan­tu vetäväs­ti koh­dal­leen. Lop­pu­mit­telö hyvän ja huo­non opet­ta­jan kas­vat­tien koh­da­tes­sa kung­fu-ki­sois­sa ei kak­sin­kamp­pai­lu­na sykäh­dytä ihan Kuin rai­vo härkä, mut­ta pa­rem­min kuin Bil­lion Dol­lar Ba­by kui­ten­kin. Ot­te­li­joi­den, val­men­ta­jien ja seu­ra­to­ve­rien reak­tiot ovat tar­kas­ti kar­tal­la fil­min kiih­dyttäessä kat­so­jan puls­sia fi­naa­lia koh­ti.
Isätön Dre-poi­ka muut­taa Det­roi­tis­ta Pe­kin­giin äi­tinsä työn perässä. Uu­si ympä­ristö, ta­vat ja kie­li ovat kult­tuu­ris­hok­ki var­hais­nuo­rel­le. Dre jou­tuu häi­riköi­den kiu­saa­mak­si eri­lai­suu­ten­sa vuok­si – tai ehkä ky­se on mus­ta­suk­kai­suu­des­ta, kos­ka kou­lu on mo­ni­kult­tuu­ri­nen. Näh­dessään kung­fu-har­joi­tuk­sia, Dre ha­luaa la­jis­ta it­sel­leen no­peas­ti su­per­voi­mat. Opet­ta­jak­si ajau­tu­va ta­lon­mies Han (Jac­kie Chan) opet­taa po­jal­le aluk­si it­se­ku­ria. Kung­fun fi­lo­so­fias­sa ky­se on it­sensä voit­ta­mi­ses­ta ja elämän­tai­dos­ta.
Pie­ni­ko­koi­sel­la Ja­den Smit­hillä on ran­kas­sa roo­lis­sa us­kot­ta­vuu­son­gel­ma. Sen hän ylittää kamp­pai­luis­sa, jois­sa poi­ka­sen omia tai­to­temp­pu­ja ei ero­ta si­jai­sen te­ke­mistä stun­teis­ta. Näyt­te­lijänä­kin nuo­rem­pi Smith va­kuut­taa. Hän ei tee it­seään tykö, vaan pidät­te­lee il­mai­suaan, mikä kan­taa pi­temmäl­le.
Si­jan­sa saa­vat myös si­vu­roo­lit. Kiu­saa­ja ja pää­vas­tus­ta­ja Cheng, 14-vuo­tias kamp­pai­lu­la­jieks­pert­ti Zhe­nwei Wang, on lu­jak­si teh­ty hah­mo. Äi­tinä Ta­ra­ji Hen­son on tar­mo­kas, huu­mo­ril­laan pärjäävä yk­sin­huol­ta­ja. Ur­hei­lu­kat­so­mos­sa van­hem­mil­le on har­mil­li­ses­ti va­rat­tu vain cheer­lea­de­rin osa.
Jac­kie Chan on oma lu­kun­sa. Ai­van kuin Clint Eas­twoo­dil­la, Cha­nin ka­ris­ma lisään­tyy iän myötä. Ta­lon­mies Ha­nis­sa on sisäistä, eleetöntä tra­giik­kaa, mut­ta myös huu­mo­ria. Edus­ta­vas­sa otok­ses­sa Han pi­te­lee sa­teen­var­joa sisä­pi­hal­la Dren har­joi­tel­les­sa pu­se­ron rii­su­mis­ta. Ku­ten esi­ku­van­sa Bus­ter Kea­ton, Chan tietää, että ”­liik­ku­mat­to­muus on muu­ta kuin se, et­tei tee mitään”.
Y­li kak­si­tun­ti­nen elo­ku­va tar­vit­see hyvän kä­si­kir­joi­tuk­sen ja Ch­ris­top­her Murp­hey on­nis­tuu. Ta­ri­nan isot pa­la­set ovat koh­dal­laan ja pie­nistä­kin tehdään toi­siaan hei­jas­ta­vi­na ker­tau­tu­vi­na ku­vi­na – var­jo­teat­te­ri, tan­ko­har­joi­tus – ko­ko­nai­suut­ta täy­teläi­sek­si kas­vat­ta­via osia.
Ka­ra­te Kid on uu­te­na ver­sio­na­kin isä-poi­ka­ta­ri­na. Mut­ta se te­kee kun­niaa myös äi­tien kas­va­tus­työl­le. 13-vuo­tias We­nwen Han on ihas­tut­ta­va Dren vuot­ta van­hem­pa­na, viu­lua soit­ta­va­na tyttö­ka­ve­ri­na. Meyin­gin inst­ru­ment­ti edel­lyttää se­kin ku­ri­na­lai­suut­ta, kes­kit­ty­mistä, aja­tus­ta ja tun­net­ta, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy kau­nis­ta mu­siik­kia. Kung­fun es­teet­ti­set liik­keet puo­les­taan ai­heut­ta­vat Ka­ra­te Ki­dissä har­joit­ta­jil­leen pään ja ylä­var­ta­lon tur­vo­tus­ta sekä ala­raa­jo­jen mur­tu­mia. (HB)
30/09/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy