Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Bohemian Rhapsody

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2018Kesto: 135 minuuttia
Julkaisija: 20th Century FoxKuva:
2040p 2.35*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 340112747060

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (20th Century Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nuo­ruu­den mu­siik­ki edus­taa voi­mak­kaim­pia muis­to­ja kes­ki-ikänsä ohit­ta­neil­le.

Nuo­ruu­den mu­siik­ki edus­taa voi­mak­kaim­pia muis­to­ja kes­ki-ikänsä ohit­ta­neil­le. Te­ho on sitä lu­jem­pi, mitä enemmän yk­si­tyi­nen yh­dis­tyy ylei­seen.
O­li­pa ker­ran, ei ’39, vaan vuo­si 1974. Ylä­ker­ran ystäväl­li­nen kar­ja­lais­mum­mo kuu­li, että olin in­no­kas Carl Bark­sin Ank­ka-ta­ri­noi­den ystävä ja hä­nen kas­vat­ti­tyttä­rensä il­moit­ti ar­mol­li­ses­ti voi­van­sa lah­joit­taa hyvään ko­tiin pa­ri vuo­si­ker­taa. Leh­tiä ha­kies­sa­ni kuun­te­lin hä­nen suo­sik­kibän­diään pie­neltä kan­net­ta­val­ta le­vy­soit­ti­mel­ta. Quee­nin Sheer Heart At­tack oli juu­ri il­mes­ty­nyt. Vaik­ka Ed­die Coch­ran ja Chuck Ber­ry soi­vat ko­to­na, pi­din kuu­le­mas­ta­ni.
Sit­ten vieräh­ti­kin 10 vuot­ta. ja Li­ve Ai­din te­le­vi­sio­keik­kaa seu­ra­tes­sa­ni ih­met­te­lim­me sitä, kuin­ka Queen pe­seei ko­ko po­ru­kan. Ai­ka hy­vin bän­diltä, jo­ka oli vaih­ta­nut tai­teel­li­sen hard roc­kin­sa jal­ka­pal­lo­hoi­lauk­siin ja hit­ti­pol­jen­toi­hin. Quee­nistä tu­li ää­rimmäi­nen sta­dionbän­di.
Ku­vaa­man­sa yh­tyeen ta­paan Bo­he­mian Rhap­so­dy -e­lo­ku­va on herättä­nyt kak­si­ja­koi­sen vas­taa­no­ton. Suu­ri ylei­so on sitä ra­kas­ta­nut, kun osa krii­ti­kois­ta pi­ti sitä hä­pemättömänä so­siaa­li­por­no­na aid­siin kuol­leen Fred­dy Mer­cu­ryn kus­tan­nuk­sel­la.
Pelkäk­si Mer­cu­ry-e­lo­ku­vak­si tämä ku­vaa mie­lestä­ni ih­meen hy­vin myös ko­ko yh­tyettä ja sen mu­sii­kil­lis­ta taus­taa. Ny­kypäivän sa­la­ma­leik­kaus­ten sul­ku­tu­les­sa voi ker­ran­kin ihas­tel­la, että muu­si­koi­den soit­toa pys­tyy seu­raa­maan. Tästä lie­nee huo­leh­ti­nut tuot­ta­ja­na hää­ri­nyt ki­ta­ris­ti Brian May.
Ai­ka har­voin bän­die­lo­ku­vis­sa edes yri­tetään ku­va­ta, mistä luo­vuus oi­kein ka­jah­taa. Bo­he­mian Rhap­so­dy poik­keaa eduk­seen.
Ai­noa asia, jo­ka jäi har­mit­ta­maan on se, et­tei mu­kaan kel­puu­tet­tu lem­pi­bii­sejä­ni. Rum­pa­li Ro­ger Tay­lo­rin sä­veltämä I’m in Lo­ve with my Car sentään nou­see dia­lo­giin, mut­ta Mer­cu­ryn Death on Two Legs ei edes sin­ne.
Ra­mi Ma­lek sai osas­taan Os­ca­rin. Sinänsä muu pääo­sa­kaar­ti pärjää jo­pa au­tent­ti­sem­min. Ma­le­kin ham­mas­ka­lus­toa on liioi­te­lu, eikä hän fyy­si­ses­ti edes muis­tu­ta al­ku­peräistä. Mut­ta la­vae­siin­ty­mi­sissä hä­nestä tu­lee il­met­ty esi­ku­van­sa. Ma­lek oli­si voi­nut heittämällä tehdä perään roo­lin Mick Jag­ge­ri­na. Hän jo­pa kuu­los­ta tältä, ehkäpä osan­sa saa Lon­toon ak­sent­ti. En to­sin us­ko, että Jag­ger on näin sym­paat­ti­nen hen­kilö ku­ten Ma­lek roo­lis­saan ja luul­ta­vas­ti Mer­cu­ry to­del­li­suu­des­sa­kin oli.
E­lo­ku­va nou­see kii­tettäväl­le ta­sol­le klii­mak­sin­sa, Li­ve Aid -koh­tauk­sen asios­ta. Siinä lau­la­jan koh­ta­lon tien­neel­le kat­so­jal­le lo­pul­ta val­ke­nee, mistä Bo­he­mian Rhap­so­dy -kap­pa­leen ali­ta­jui­nen sa­no­ma kum­puaa. Enpä muis­ta saa­nee­ni minkään elo­ku­van ää­rellä kym­me­niin vuo­siin sa­man­lai­sia kyl­miä vä­reitä päästä var­pai­siin. En sentään it­ke­nyt ku­ten vai­mo­ni ja tyttä­re­ni kuu­lem­ma elo­ku­va­teat­te­ris­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

4K/UHD-kuva on lämmin ja tummasävyinen. Ääniraita soi laadukkaasti. BD menettelee rinnalla kelvosti. 4K-levyn ekstroissa on vain kokonaiset Live Aid -kohtaukset (22 min.), mutta kotelosta löytyvälle BD:lle on tallennettu 58 min. dokumentit ja kolme traileria. (PS)
15/03/2019

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy