Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

2012

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 159 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 219747  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Il­mas­ton­muu­tos on tu­los­sa.

Il­mas­ton­muu­tos on tu­los­sa. Mut­ta ei niistä uu­moil­luis­ta syistä, jos Ro­land Em­me­ric­hin mam­mut­ti­fil­miä, kaik­kien ka­tast­ro­fie­lo­ku­vien äi­tiä, on us­ko­mi­nen. Au­rin­gon­pur­kauk­set vain ke­hit­tyvät niin ra­juik­si, että ne vai­kut­ta­vat Maa-p­la­neet­taan kuin mik­roaal­lot. Kun pal­lon sisällä kie­huu, tu­li­vuo­ret pur­kau­tu­vat ja maan­kuo­ri siir­tyy. Syn­tyy en­nennä­kemätön tsu­na­mi, jo­ka peittää kai­ken ve­den al­le.
E­lo­ku­va 2012 on ot­ta­nut ni­mensä Kes­ki-A­me­ri­kan mui­nais­ten maya-in­tiaa­nien ka­len­te­rin vir­heel­li­sestä tul­kin­nas­ta. Sen mu­kaan Maa­ta koh­tai­si suu­ri ka­tast­ro­fi 21.12.2012. Mayo­ja ei voi syyttää hu­ru-uk­ko­jen hö­pinöistä. Maail­man­lop­pu lie­nee­kin pe­ruu­tet­tu, mut­ta elo­ku­vis­sa­han mie­li­ku­vi­tuk­sen on lu­pa jyllätä.
Em­me­ric­hin oh­jaa­ja­ku­vaa 2012 ei muu­ta. Se on suu­ren luo­kan viih­de­sam­po, jo­ka jyrää ja jy­ti­see ja näyttää ko­meal­ta. Niin ko­meal­ta kuin hä­vi­tys ja täys­tu­ho voi­vat näyttää. Tan­ner tö­mi­see ja ai­taa kaa­tuu mah­ta­vin ja mah­ti­pon­ti­sin te­hos­tein. Maail­ma, sel­lai­se­na kuin sen tun­nem­me, hä­viää man­ner toi­sen­sa perään.
Maa­pal­lon At­lan­tis
Lop­pu­puo­lel­la, ih­mis­kun­nan vii­mei­sen toi­von koh­dis­tues­sa val­tai­siin, kel­lu­viin 2000-lu­vun Nooan ark­kei­hin, elo­ku­va­ko­ne jau­haa te­hok­kaim­mil­laan. Ar­kit ovat vai­kut­ta­via nä­kyjä, kuin aluk­set 2001:A­va­ruus­seik­kai­lus­sa tai Täh­tien so­das­sa. Nii­den sisään fil­min­te­kijät ra­ken­ta­vat mel­ko ar­ki­sia jän­ni­tys­ti­lan­tei­ta.
Em­me­ric­hin on­gel­ma­na on, että elo­ku­vas­sa pitää efek­tien lisäk­si ol­la näyt­te­lijöitä­kin. Täy­tyy kek­siä heil­le jo­tain te­ke­mistä ja mie­lellään myös taus­ta­ta­ri­na. Sik­si John Cu­sack, avioe­roisä ja tie­teis­kir­jai­li­ja Cur­tis, saa pai­nel­la ex-per­heensä kans­sa tu­li­pal­lo­ja pa­koon ja surf­fail­la jät­ti­lai­neil­la. Myös Chiwe­tel Ei­jo­for tut­ki­ja Helms­leynä jak­saa äl­lis­tellä ka­sau­tu­via to­dis­tei­ta siitä, että jo­tain mu­hii Yel­lows­to­nen kan­sal­lis­puis­tos­sa, Mount Eve­res­tillä ja Kii­nas­sa­kin. Suu­ri ker­to­mus ku­tis­tuu simp­pe­lik­si ja li­ki­las­kui­sek­si.
Sillä vä­lin kun Yh­dys­val­tain mus­ta pre­si­dent­ti, pa­rem­man roo­lin an­sain­nut sa­dan elo­ku­van ve­te­raa­ni Dan­ny Glo­ver, ru­koi­lee var­je­lus­ta Val­koi­sen ta­lon kap­pe­lis­sa, kat­so­ja ru­koi­lee ar­moa kä­si­kir­joit­ta­jil­ta. 2012 -e­lo­ku­van suu­rin ka­tast­ro­fi on sen kan­kea, mitätön ta­ri­na.
Juo­ni törmäi­lee ar­vat­ta­vas­ta kli­seestä toi­seen, kun te­kijöillä ei muu­ta pih­viä ole tar­jo­ta kuin kak­si ja puo­li tun­tia do­mi­no­pa­lik­ka­ket­jua, pil­ven­piirtä­jien ja mui­den maa­merk­kien la­koa­mis­ta.
Oh­jaa­jan ja Ha­rald Klo­se­rin kä­si­kir­joi­tus on al­keel­li­nen ja köm­pelö. Kuin­kas tut­ki­ja­hah­mo pää­tyy­kin hei­las­te­le­maan pre­si­den­tin tyttä­ren kans­sa? Helms­ley myös sat­tuu ole­maan yk­si har­vois­ta, jo­ka on lu­ke­nut Cur­ti­sin At­lan­tis-teok­sen. Ja kun Cur­tis lei­riy­tyy las­ten­sa kans­sa Yel­lows­to­neen, kap­pas kun vie­ressä on­kin hal­li­tuk­sen sa­lai­sis­ta suun­ni­tel­mis­ta pe­rillä ole­van hörhön pi­raat­ti­ra­dioa­se­ma! On­nek­si hörhö sentään on hölmöistä­kin fil­meistä naut­ti­va Woo­dy Har­rel­son.
Voi ku­vi­tel­la, mi­ten näppärän seik­kai­lun jo­ku Spiel­berg oli­si saa­nut läm­mi­tel­tyä täys­tu­hon ja per­hear­vo­jen per­vers­sistä kei­tok­ses­ta. Em­me­ric­hin me­ga­myl­ler­ryk­sessä on lii­kaa me­lua tyhjästä. (HB)
07/12/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy