Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

I, Daniel Blake

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ken Loac­hin Eng­lan­ti on synkkä ja epäoi­keu­den­mu­kai­nen paik­ka.

Ken Loac­hin Eng­lan­ti on synkkä ja epäoi­keu­den­mu­kai­nen paik­ka. Oh­jaa­ja esit­te­lee ko­ti­maan­sa on­gel­mia pie­nen yk­silön näkö­kul­mas­ta — jäl­leen ker­ran. I, Da­niel Bla­ke on hen­kiinjää­mis­tais­te­lu to­del­li­sia pa­han voi­mia, val­tiol­li­sia ins­tans­se­ja ja nii­den ke­hit­te­le­miä by­rok­ra­tian kou­ke­roi­ta vas­taan. Loac­hin Eng­lan­nis­sa hei­koim­mat jou­tu­vat kek­simään kei­non­sa sel­viy­tyä, epäin­hi­mil­li­sissä olo­suh­teis­sa. Jo­nos­sa vii­mei­senä sei­so­via har­voin pal­vel­laan.
Tim­pu­ri Da­niel Bla­ke ha­luaa tehdä töitä. Lääkä­rit ovat asias­ta eri­mieltä. Vers­taal­la saa­dun sydän­koh­tauk­sen jäl­kei­nen pak­ko­sai­ras­lo­ma on kuu­lem­ma mie­hen omak­si par­haak­si. On­gel­mak­si muo­dos­tuu ta­lous. Pai­kal­li­nen so­siaa­li­tur­va te­kee kaik­ken­sa han­ka­loit­taak­seen Da­nie­lin an­sion­saan­tia. Työttö­myys­kor­vaus­ten vas­taa­not­ta­mi­nen pak­ko­sai­ras­lo­man ai­ka­na tun­tui­si ole­van mah­do­ton­ta.
Da­niel tu­tus­tuu kau­pun­kiin muut­ta­nee­seen yk­sin­huol­ta­ja Sa­ra­hiin. Ystä­vyys tuo sisältöä, kieh­to­vas­ti rak­kau­teen rin­nas­tu­vaa sy­vyyttä tyhjäk­si jää­nee­seen elämään. Da­niel ko­kee lo­ma­ke­hel­ve­tin vas­ta­pai­nok­si on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta, osoit­taa poh­jim­mai­sen luon­teen­sa, vah­van pyr­ki­myk­sen hy­vyy­teen.
Ken Loach syn­nyttää mes­ta­ril­lis­ta ar­ki­rea­lis­mia. Anar­kis­tis-va­sem­mis­to­lai­nen ote nä­kyy jo­kai­ses­sa ku­vas­sa. I, Da­niel Bla­ke on kii­reistä ja kaa­va­mais­ta ny­ky-yh­teis­kun­taa syyl­listävä, kes­ki­sor­mea osoit­ta­va ja hi­ton äkäi­ses­ti ki­roi­le­va. Rii­vat­tu ku­vaus siitä, mi­ten län­si­mai­sek­si si­vis­tys­val­tiok­si it­seään kut­su­va Iso-B­ri­tan­nia Ken Loac­hin sil­missä pitää huol­ta omis­taan. I, Da­niel Bla­ke on tär­keä kun­nia­no­soi­tus. Sen pääo­sas­sa on selkä suo­ras­sa ja pää pys­tyssä sei­so­va, yl­pey­tensä pitävä yk­silö ni­meltä ih­mi­nen. Da­ve Johns an­taa ih­mi­sel­le jo­pa an­sait­se­mat­to­man kau­niit kas­vot.
Can­ne­sin Kul­tai­sel­la pal­mul­la pal­kit­tu hur­maa­va, hu­maa­ni tai­de­teos saa poh­joi­sen en­si-il­tan­sa mar­ras­kuus­sa 2016. (VA)
08/12/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy