Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Watchmen

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 165 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208584  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­lan Moo­re on kir­joit­ta­nut ai­kui­sim­mat sar­ja­ku­va­kir­jat: Her­ras­mies­lii­ga, Hel­ve­tistä, V – niin kuin ve­ri­kos­to.

A­lan Moo­re (s. 1953) on kir­joit­ta­nut ai­kui­sim­mat sar­ja­ku­va­kir­jat: Her­ras­mies­lii­ga, Hel­ve­tistä, V – niin kuin ve­ri­kos­to. Kaik­ki on näh­ty elo­ku­vi­na. Nyt tu­lee Ther­mo­py­lain tais­te­lus­ta per­soo­nat­to­man 300-fil­min teh­neen Zack Sny­de­rin upea Watch­men. Se pe­rus­tuu Moo­ren vuo­si­na 1986-87 kir­joit­ta­maan ja Da­ve Gib­bon­sin piirtämään sar­ja­ku­vaan Var­ti­jat.
Moo­re ha­lu­si luo­da Var­ti­jois­sa oman alan­sa Mo­by Dic­kin. Sny­de­rin elo­ku­vaa­kin eh­dit­ty luon­neh­tia sar­jis­ten Ci­ti­zen Ka­nek­si. Ke­hu on pe­rus­tel­tu ja myös viit­taus kun­nian­hi­moi­sen fil­mi­ta­ri­nan vi­suaa­li­seen syvä­ra­ken­tee­seen ja vaih­toeh­toi­seen his­to­rian­tul­kin­taan.
Ku­vi­tel­lul­la 80-lu­vul­la Ni­xon va­li­taan uu­del­leen pre­si­den­tik­si. Kylmän so­dan kau­hun ta­sa­pai­no jat­kuu. Tuo­mion kel­lon vii­sa­ria siir­retään ai­na vain lä­hemmäs kah­ta­tois­ta. Su­per­san­ka­rim­me ovat vä­sy­neitä. Watch­me­nis­ta on tul­lut val­lan Var­ti­joi­ta, jois­sa pal­jas­tuu ame­rik­ka­lai­si­han­tei­den kor­rup­toi­tu sie­lu.
Ni­xon tar­vit­si Var­ti­joi­ta voit­taak­seen Viet­na­min so­dan. Il­man heitä Ken­ne­dy­kin oli­si hen­gissä. Kan­sa on kylläs­ty­nyt ja ky­syy, ku­ka vah­tii Var­ti­joi­ta? La­kia muu­te­taan­kin niin, että vain hal­li­tuk­sen lin­jaa nou­dat­ta­vat su­per­san­ka­rit, Koo­mik­ko ja Toh­to­ri Man­hat­tan, saa­vat jat­kaa. Muut ri­pus­ta­vat viit­tan­sa nau­laan – pait­si Rorsc­hach, jos­ta tu­lee lain­suo­ja­ton tut­kies­saan vir­ka­vel­jensä mur­haa.
Lä­hes kol­mi­tun­ti­ses­sa ta­ri­nas­sa sel­vi­tetään kun­kin hah­mon – Koo­mik­ko, Toh­to­ri Man­hat­tan, Rorsc­hach, Silk­kiaa­ve, Ozy­man­dias ja Yöpöllö – ris­ti­rii­tai­set taus­tat ja ki­mu­ran­tit suh­teet. Elo­ku­vas­ta uh­kaa tul­la sar­ja eril­li­siä puo­len tun­nin su­per­san­ka­ri­pot­ret­te­ja. Se ei sil­ti hait­taa, kos­ka hah­mot kieh­to­vat. Sny­der ker­too äl­lis­tyttävällä voi­mal­la, kuin­ka puh­taan idea­lis­min kor­vaa käytännöl­li­nen mut­ta ru­ma op­por­tu­nis­mi.
Su­per­san­ka­rien sek­sielämä
Watch­me­nin mu­siik­ki­rai­ta on pa­ras­ta A-luok­kaa. Jo­pa Ne­nan 99 Luft­bal­lons on ajan­ku­vas­sa pai­kal­laan Wag­ne­rin Val­kyy­rioi­den ja Phi­lip Glas­sin post­mo­der­nin mi­ni­ma­lis­min rin­nal­la. Te­maat­ti­sen run­gon muo­dos­taa kui­ten­kin Bob Dy­lan. All Along The Watch­tower kuul­laan Hend­ri­xin ver­sio­na ja pro­fee­tal­li­nen De­so­la­tion Row ny­kybän­di My Che­mi­cal Ro­man­cen esi­tyk­senä.
Dy­la­nin it­sensä lau­la­ma kol­me­mi­nuut­ti­nen Ti­mes They Are A-C­han­gin’ jou­du­taan soit­ta­maan kah­des­ti peräkkäin Watch­me­nin pitkässä, ne­rok­kaas­sa al­ku­teks­ti­jak­sos­sa. Mus­tien häi­vy­tys­ten mon­taa­sis­sa pa­ril­la kym­me­nellä elävällä tau­lul­la osoi­te­taan, kuin­ka su­per­san­ka­rien alen­nus­ti­laan on jou­dut­tu. Var­ti­jat nähdään bu­nuel­mai­ses­sa pa­ro­dia-a­se­tel­mas­sa Vii­mei­sestä eh­tool­li­ses­ta. Toi­set ”­tab­leau vi­van­tit” mu­kai­le­vat tun­net­tu­ja va­lo­ku­via maail­man­so­dan lo­pus­ta ja kuukä­ve­lystä. Dal­la­sin lau­kauk­siin lo­mit­tu­vat synkät ta­kau­tu­mat per­he­rii­dois­ta, hul­lu­jen­huo­neel­le raa­hat­ta­vas­ta su­per­mie­hestä ja Rorsc­hac­hin lap­suu­des­ta pros­ti­tuoi­dun poi­ka­na.
E­lo­ku­van K-15 joh­tuu vä­ki­val­lan lisäk­si en­si ker­taa pal­jas­tu­vas­ta su­per­san­ka­rien sek­sielämästä. Yöpöllö ra­kas­te­lee Silk­kiaa­vet­ta Co­he­nin Hal­le­lu­ja­hin kai­kues­sa ava­ruu­sa­luk­ses­sa. Toh­to­ri Man­hat­ta­nin vuo­teen nu­me­ro­lei­keistä oma pää­mi­nis­te­rim­me nä­ki­si päiväu­nia Ru­kan lu­mil­la­kin. En­nennä­kemätöntä on se­kin, että su­per­su­kue­li­miä ei pei­tetä hä­ve­liäillä ku­va­kul­mil­la.
Watch­me­nit on­nis­tu­vat per­soo­ni­na. Ma­lin Aker­man on ve­toa­van eroot­ti­nen Silk­kiaa­ve, Matt­hew Goo­de bowie­mai­nen Ozy­man­dias ja Bil­ly Cru­dup etee­ri­nen Man­hat­tan. Koo­mik­koa esittää Bar­de­mia ja Dow­neytä muis­tut­ta­va Jeff­rey Dean Mor­gan vä­keväs­ti. Silk­kiaa­veen kos­ket­ta­vuu­den ohel­la in­hi­mil­li­sin on si­vii­lissä ar­ki­sen ujo, san­ka­ri­na nau­ret­ta­va Yöpöllö, jon­ka Pat­rick Wil­son hah­mot­taa herkäs­ti. Vai­kut­ta­vin on kui­ten­kin ka­pi­nal­li­nen Rorsc­hach, jon­ka mus­teläikkä­hu­pun al­ta pal­jas­tuu vah­vaa co­me­bac­kia te­kevä Jac­kie Ear­le Ha­ley. (HB)
14/04/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy