Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

King Kong - Deluxe Extended Edition

King Kong 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 192 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.34
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 201759EAN: 5050582445114

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Le­vy sisältää uu­den noin 12 mi­nuut­tia pi­demmän ver­sion, jo­ka tar­joi­lee en­nen kaik­kea enemmän il­jettä­viä ötököitä ja tap­pe­lui­ta.

Le­vy sisältää uu­den noin 12 mi­nuut­tia pi­demmän ver­sion, jo­ka tar­joi­lee en­nen kaik­kea enemmän il­jettä­viä ötököitä ja tap­pe­lui­ta. Uu­det koh­tauk­set eivät ehkä muu­ta ta­ri­naa, mut­ta osa­na seik­kai­lua ne puol­ta­vat hy­vin paik­kan­sa.
E­lo­ku­va on sit­tem­min jul­kais­tu tek­ni­seltä ta­sol­taan yli­ver­tai­se­na Blu-raynä, jo­ka sisältää sekä al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion että uu­den pi­den­ne­tyn ver­sion, mut­ta tämän jul­kai­sun valt­ti on edel­leen hengäs­tyttävä ko­koel­ma lisä­ma­te­riaa­lia. Ekst­rat ulot­tu­vat kai­kil­le kol­mel­le bok­sin le­vyl­le, ja ta­val­laan tun­tuu­kin että it­se elo­ku­va on tässä li­su­ke ekst­roil­le. Us­ko­ma­ton­ta kyllä bok­sin do­ku­men­tit jak­sa­vat kiin­nos­taa vielä kaik­kien aiem­pien ver­sioi­den ekst­ro­jen ja tuo­tan­topäivä­kir­jo­jen jäl­keen­kin, sil­ti pääl­lekkäi­syyk­siä­kin löy­tyy väistämättä.
En­simmäi­nen le­vy sisältää elo­ku­van al­ku­puo­lis­kon oh­jaa­jan ja kä­si­kir­joit­ta­ja Phi­li­pa Boyen­sin kom­ment­ti­rai­dal­la, ja lisäk­si eri­no­mai­sen ko­koel­man pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia oh­jaa­jan alus­tuk­sin (47 min.), mo­kia (19 min.), yh­den uu­den tuo­tan­topäivä­kir­jan mer­kinnän (8 min.) ja koos­teet Vau­de­vil­lestä (12 min.) ja King Kong -pe­rinnöstä (10 min.).

Toi­nen le­vy sisältää elo­ku­van ja kom­ment­ti­rai­dan jäl­kimmäi­sen puo­lis­kon lisäk­si sar­jan esi­vi­sua­li­soin­te­ja, näyt­te­lijöi­den Jack­so­nil­le te­kemän lah­ja­vi­deon (9 min.), koos­teen King Kong -krääsästä (5 min.), tea­se­rin, trai­le­rin, mai­nos­vi­deon ja DVD-ROM-o­sioil­la vielä vuo­den '96 ja '05 ver­siot elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta PDF-muo­dos­sa.

Kol­mas le­vy sisältää omi­tui­seen paik­kaan si­joi­te­tun oh­jaa­jan alus­tuk­sen bok­sin ekst­roi­hin (3 min.) ja yli 3 tun­tia do­ku­ment­te­ja ja koos­tei­ta ta­ri­nan taus­tois­ta, elo­ku­van li­ki 10 vuo­den mit­tai­ses­ta evo­luu­tiop­ro­ses­sis­ta, ta­pah­tu­ma­pai­kois­ta, ani­maa­tio­tek­nii­kas­ta ja ylipäätänsä kai­kes­ta elo­ku­van tuo­tan­toon liit­tyvästä. So­ke­ri­na poh­jal­la vielä upei­ta kon­sep­ti­ku­via esit­te­levä ani­moi­tu ku­va­gal­le­ria (41 min.).

Kuva, ääni & ekstrat

Parasta kuvaa ja ääntä kaipaava etsii nyt jo käsiinsä elokuvan Blu-ray-version, mutta DVD:ksi tämäkin painos on viiden tähden sarjaa. Ekstrat on tekstitetty suomeksi. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy