Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Käsky

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: DTS ES6.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: A-51513EAN: 6438044161656

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­ku Lou­hi­mie­hen syn­keissä ta­ri­nois­sa on ol­lut se ikävä puo­li, et­tei mus­tas­sa saa­ti har­maas­sa ole eri sä­vyjä.

A­ku Lou­hi­mie­hen syn­keissä ta­ri­nois­sa on ol­lut se ikävä puo­li, et­tei mus­tas­sa saa­ti har­maas­sa ole eri sä­vyjä. Käs­kyn (tai kan­nen mu­kaan käs­ky.) pa­ras puo­li on se, että kat­so­ja al­kaa miet­tiä, on­ko mu­na en­nen ka­naa.
On­gel­ma kos­kee laa­jem­min­kin suo­ma­lais­ta elo­ku­vaa, ja pe­rin­tei­nen di­lem­ma on kään­ty­nyt nu­rin­nis­koin. En­nen meillä oli upeat näyt­te­lijät ja sur­keat tuot­ta­jat. Nyt oh­jaa­jil­la al­kaa ol­la suu­rem­pi val­ta, mut­ta ny­kynäyt­te­lijöistä ei ole as­tu­maan edeltä­jiensä saap­pai­siin.
Käs­ky käy tästä kuin ark­kie­si­merk­kinä. Sa­mu­li Vau­ra­mo on on­nis­tu­nut te­kemään si­vuo­sis­taan omia to­ti­sia hen­kilö­hah­mo­jaan, mut­ta pääo­saan ei täl­lai­nen skaa­la yllä. Sa­ma ko­kee pu­na­van­kia näyt­te­levään Pih­la Vii­ta­laan, jon­ka voi­si vei­ka­ta Lee­na Lan­de­rin ro­maa­nia lu­ke­mat­ta­kin ole­van mo­ni­syi­nen hah­mo. Nuo­ren näyt­te­lijättä­ren ko­ke­mis­ta vas­tuis­ta ei jää elo­ku­van näh­tyäänkään mie­leen muu­ta kuin tämän leh­ti­kom­ment­ti, kuin­ka alapää pi­ti jättää aja­mat­ta ajan­ku­van ta­kia.
Käs­ky on kui­ten­kin saa­nut ai­ka hy­viä ar­vioi­ta, minkä to­dis­taa täh­ti­ri­vien täyttämä etu­kan­si. Ko­ti­kenttäe­tua lie­nee an­net­tu, mut­ta ai­van pe­rus­te­le­ma­ton­ta se ei ole. Elo­ku­van pe­las­taa kuin pa­ra­dok­saa­li­ses­ti Ee­ro Ahon roo­li tuo­ma­ri Emil Hal­len­ber­gi­na. Jo­pa siinä mää­rin, että se nou­see kaik­kien ai­ko­jen suo­ri­tus­ten jouk­koon so­dan lu­his­tut­ta­mien ih­mis­ten jou­kos­sa. Ru­noi­li­jas­ta on tul­lut pyö­ve­li.
Ta­val­laan Käs­ky on kuin suo­ma­lai­nen Yön ri­ta­ri. Yk­si si­vu­hah­mo te­kee ko­ko elo­ku­van.
Hah­mos­ta voi luo­da omia mie­li­ku­via. Mi­nun sil­missä­ni hän pei­lau­tuu hy­vin vii­me­vuo­sien kult­tuu­ri­kes­kus­te­luun Carl Gus­taf Emil (!) Man­ner­hei­min to­del­li­ses­ta su­ku­puo­li­ses­ta iden­ti­tee­tistä. Jo Ahon ha­bi­tus näyttää sen ver­ran mars­kil­ta, että Ren­ny Har­li­nin oli­si pitä­nyt pal­ka­ta su­ve­ree­ni Aho omaan suu­re­lo­ku­vaan­sa. Har­lin to­sin tus­kin kut­sui­si kan­sa­lais­so­taa Lou­hi­mie­hen ta­paan oi­keal­la ni­mellä, sisäl­lis­so­ta­na. Vielä elää se hen­ki, jos­ta he­ti perään sain tun­tu­man, kun Jaak­ko Laak­so muis­te­li lap­suut­taan He­sa­ris­sa: "Mo­lem­pien van­hem­pie­ni isät pa­ni Man­ner­heim li­hoik­si".
Oi­keu­tet­tu­ja tun­tei­ta, vaik­ka Man­ner­hei­mis­ta on kuul­tu vähän ta­sa­puo­li­sia ja neut­raa­le­ja ar­vioi­ta. Jos on op­pi­nut kei­sa­rin Venäjän työ­ta­vat, ei vas­tus­ta­jan hen­ki ole ko­pee­kan­kaan ar­voi­nen. Mut­ta miestä pitää ar­vioi­da ko­ko elämän­kaa­ren poh­jal­ta. Man­ner­hei­min kau­konäköi­syys sak­sa­lais­ten pii­rittäessä Le­ning­ra­dia luul­ta­vas­ti pe­las­ti ko­ko maan. Siitä­kin voi­si jo­ku tehdä elo­ku­van.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ääniraita on laskujeni mukaan vasta toinen 6.1 kotimaisesta elokuvasta. Ekstroissa 28 min. dokumentti, laajakuvagalleria, traileri ja tiiseri. (PS)
30/01/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy