Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Apinoiden planeetan synty

Rise of the Planet of the Apes 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 269465  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Kuvat

James Franco vakuuttaa geenitutkijana, mutta puoliso Freida Pinto jää statistiksi
James Franco vakuuttaa geenitutkijana, mutta puoliso Freida Pinto jää statistiksi
Wetan luoma yliapina energiajuomakaapilla
Wetan luoma yliapina energiajuomakaapilla
Freida Pinto ja James Franco
Freida Pinto ja James Franco
Harry Potterin Draco Malfoyna kannuksensa hankinnut Tom Felton jatkaa ilkimyslinjalla
Harry Potterin Draco Malfoyna kannuksensa hankinnut Tom Felton jatkaa ilkimyslinjalla
Alzheimeria sairastava isä (John Lithgow) ja parannuskeinoa etsivä poika (James Franco)
Alzheimeria sairastava isä (John Lithgow) ja parannuskeinoa etsivä poika (James Franco)

Elokuva

”A­pi­na­ko niin pal­jo muut­tuu­pi, jo­han siitä hul­lu­kin suut­tuu­pi”, veis­te­li ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen Ant­ti Syrjä­nie­mi jo vuon­na 1929.

”A­pi­na­ko niin pal­jo muut­tuu­pi, jo­han siitä hul­lu­kin suut­tuu­pi”, veis­te­li ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen Ant­ti Syrjä­nie­mi jo vuon­na 1929. Muut­tuu­ko api­na ja mi­hin suun­taan?, ky­se­lee tai­do­kas Api­noi­den pla­nee­tan syn­ty. Ru­pert Wyat­tin oh­jaus on vai­kut­ta­va osoi­tus kuo­pa­tuk­si luul­lun ta­run elin­voi­mas­ta. Syn­nyssä edetään aluk­si verk­kai­ses­ti ja luo­daan vah­va poh­ja kes­kio­san ra­jul­le kään­teel­le. Sit­ten syök­sytään kek­se­liäi­den toi­min­ta­koh­taus­ten kaut­ta pal­kit­se­vaan lop­pu­rat­kai­suun. Elä­myk­sel­li­nen ko­ko­nai­suus taan­nee, että täl­le­kin jat­ko-o­sal­le tehdään jat­ko-o­sia.
Kwai-joen sil­lan kir­joit­ta­neen rans­ka­lai­sen Pier­re Boul­len jän­nittävä ja mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­nen Api­noi­den pla­neet­ta on sci-fin klas­sik­ko­ro­maa­ni vuo­del­ta 1963. Boul­len api­na­jut­tu in­noit­ti viittä Hol­lywood-e­lo­ku­vaa ja pa­ria­kin tv-sar­jaa vuo­si­na 1968-1975. Tim Bur­ton tart­tui ai­hee­seen uu­sin­ta­ver­sios­sa 2001, mut­ta siinä hui­ma aja­tus­leik­ki ei enää ot­ta­nut tul­ta al­leen.
Mut­ta nyt ot­taa. Api­noi­den pla­nee­tan syn­ty le­gen­dan esi­ta­ri­na­na on viittä vail­le täy­so­su­ma. Oh­jaa­ja Wyatt hyö­tyy di­gi­pa­ja We­tan as­ka­roin­tio­saa­mi­ses­ta ja ku­vaa­ja­na on Sor­mus­ten her­ran ja King Kon­gin hätkäh­dyttävät vi­siot tal­len­ta­nut And­rew Les­nie. Näyttä­vyys jäi­si kui­ten­kin tyhjän pääl­le il­man viit­se­liästä juo­nen­ke­hit­te­lyä ja osu­via pää­roo­le­ja.
Rat­kai­se­vaa on Klon­kun ja King Kon­gin hah­mot muo­kan­neen näyt­te­lijä An­dy Ser­ki­sin ja We­ta-yh­tiön sau­ma­ton yh­teis­työ. Api­noi­den pla­nee­tan pe­rin­teitä kun­nioit­taen Cae­sa­rik­si ni­met­ty kä­del­li­nen uh­kuu kar­vais­ta ka­ris­maa ja kaap­paa elo­ku­van it­sel­leen. Vau­va-a­pi­na näyttää vielä kei­no­te­koi­sel­ta le­lul­ta, mut­ta coo­lin jazz­hen­ki­sen pu­jo­par­ran kas­vat­ta­nut Cae­sar on täy­si­kas­vui­se­na us­kot­ta­va oman la­jin­sa Spar­ta­cus. Ka­pi­na­han siitä syn­tyy, kun ä­lyl­li­ses­ti yli­ver­tai­nen eläin kel­paa ny­kya­jan San Fran­cis­cos­sa­kin vain eläin­tar­haan päl­lis­teltäväk­si tai kau­pal­lis­ten lää­ke­teh­tai­den riistämäk­si koe-eläi­mek­si.
A­pi­nain Spar­ta­cus
O­vat­ko vaih­toeh­dot to­siaan tässä?, pähkäi­lee Cae­sar hä­kissään. Vas­taus on tiuk­ka ei. Api­nain va­paus­tais­te­lu tietää on­gel­mia pait­si sim­pans­si­va­lion sor­ta­jil­le, myös sen myötäeläväl­le isännäl­le, jon­ka lää­ke­kek­sintö uh­kaa syöstä maail­man mal­lil­taan. Lea­ding ma­nik­si, elo­ku­vaa kan­ta­vak­si näyt­te­lijä­ni­mek­si vai­vih­kaa ke­hit­ty­nyt Ja­mes Fran­co esittää gee­ni­tut­ki­ja Rod­ma­nia. Isänsä de­men­tian vuok­si poi­ka ke­hittää vas­ta-ai­net­ta Alz­hei­me­rin tau­tiin. Lu­paa­va ALZ-113 näyttää myös lisäävän ä­lyk­kyyttä, oli koe­hen­kilönä sit­ten ih­mi­nen tai api­na. Mut­ta ih­met­ro­pil­la on ar­vaa­mat­to­mat si­vu­vai­ku­tuk­set.
Ve­te­raa­ni John Lith­gow lois­taa tut­ki­jan isänä, jon­ka sai­raus ete­nee edis­tyk­sen loi­kis­ta traa­gi­siin ta­kais­kui­hin. Lith­gow ja Fran­co ovat fik­su­ja näyt­te­lijöitä, joi­den yh­teis­työ su­juu. Frei­da Pin­ton esittämä eläinlääkä­ri­puo­li­so, fil­min ai­noa mer­kittävä nais­hah­mo, jää va­li­tet­ta­vas­ti sta­tis­tik­si. Suh­de­ku­vio ei mais­tu elämältä ja roo­li vai­kut­taa ta­pah­tu­miin vain lo­pus­sa.
B­rian Cox on ai­na plus­saa, mut­ta nyt ali­työl­lis­tet­ty eläin­hoi­to­lan epä­luo­tet­ta­va­na po­mo­na. Tämän vas­ten­mie­listä jäl­ki­kas­vua esittävä Tom Fel­ton osoit­tau­tuu Har­ry Pot­ter -näyt­te­lijä­pol­ven suu­rim­mak­si lu­pauk­sek­si. Fel­ton sai Dra­co Mal­foy­na vain seu­ra­ta si­vus­ta, mut­ta Syn­nyssä il­ki­mys ru­let­taa täy­sillä.
E­si­ta­ri­na­na Api­noi­den pla­nee­tan syn­ty on nok­ke­la se­li­tys api­nain yli­val­lan mah­dol­li­suu­del­le, vaik­ka kaik­kiin juon­tei­siin­sa Wyat­tin elo­ku­va ei eh­dikään sy­ven­tyä. Sees­teistä lop­pua leik­kaa­va tau­din voit­to­kul­ku ku­tis­tuu jäl­ki­huo­mau­tuk­sek­si. Mut­ta pää­ta­ri­na gee­ni­tut­ki­jan suh­tees­ta huol­let­ta­viin­sa, sai­raa­seen isään ja sim­pans­si Cae­sa­riin, on kestävää te­koa. Kat­so­jal­le hei­tetään myös vih­jeitä kuin herk­ku­ja siitä, mi­hin suun­taan jat­ko-o­sat voi­si­vat ke­hit­tyä. Tu­lee­ko or­jis­ta isän­tiä? Haas­taa­ko agg­res­sii­vi­nen Ko­ba-a­pi­na lau­man joh­ta­juu­den rau­ha­no­mai­sel­ta Cae­sa­ril­ta? (HB)
22/08/2011

Tekijät

Ohjaaja: Rupert Wyatt
Pääosissa: James Franco Andy Serkis Freida Pinto John Lithgow Tom Felton
Tarina: Rick Jaffa Amanda Silver (Pierre Boullen kirjan innoittamana)
Kuvaus: Andrew Lesnie
Musiikki: Patrick Doyle

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy