Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Hateful Eight

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 168 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Uu­si Quen­tin Ta­ran­ti­non elo­ku­va on au­to­maat­ti­nen merk­ki­ta­paus.

Uu­si Quen­tin Ta­ran­ti­non elo­ku­va on au­to­maat­ti­nen merk­ki­ta­paus. The Ha­te­ful Eigh­tin odo­tu­sar­voa ei vä­hentä­nyt il­moi­tus En­nio Mor­ri­co­nen pa­luus­ta elo­ku­vasä­veltä­mi­sen pa­riin, oli­han en­nak­ko­tie­dois­sa vieläpä ker­rot­tu ky­seessä ole­van jol­lain ta­soil­la pe­rin­tei­nen län­ne­ne­lo­ku­va.
Mor­ri­co­nen hyökkäävä sco­re tans­sah­te­lee ta­sa­pai­nos­sa ku­vaa­ja Ro­bert Ric­hard­so­nin 65-mil­li­sen fil­min kans­sa. Ko­ko kau­neus on ku­vat­tu Ult­ra Pa­na­vi­sio­nin seis­ka­kymp­pi­sen lä­pi. Val­ta­vir­ta­toi­min­nas­sa kan­nuk­sen­sa hank­ki­nut leik­kaa­ja Fred Ras­kin an­taa ti­lan­tei­den joh­taa it­se it­seään, luon­nol­lis­ta kaut­ta. Ta­ri­na kan­taa, leik­kaa­mat­ta jättä­mi­nen on leik­kaa­mis­ta. Tek­nii­kan ol­les­sa koh­dal­laan, jää huo­mio tär­keimmäl­le.
Quen­tin Ta­ran­ti­no on poik­keuk­sel­li­nen kä­si­kir­joit­ta­ja. Jo­kai­se­na het­kenä tun­tee elo­ku­van pur­sua­van mes­ta­rin kä­destä. Al­la ky­tevä vä­ki­val­lan, so­vi­nis­min ja ra­sis­min il­ma­pii­ri erot­taa Ta­ran­ti­non mo­nis­ta teks­ti­ve­toi­sen draa­man te­kijöistä. Pin­nal­la kä­si­tellään vi­haa, luot­ta­mus­ta, epäus­koa, val­hei­ta. Ta­ran­ti­non syn­nyttää tai­ta­vaa agat­hach­ris­tiemäistä mys­tee­riä län­ne­ne­lo­ku­va­la­vas­teis­sa. Ja näi­den ryökä­lei­den ke­ra.
Vä­kevää teks­tiä tul­kit­see luot­to­jouk­kue. Pa­let­tia pitää pys­tyssä Sa­muel L. Jack­so­nin in­ten­sii­vi­syys. Wal­ton Gog­gin­sin ku­mi­naa­ma lisää oman huu­mo­rin­sa ra­ken­taen yh­ty­miä ko­me­dial­lis­ten län­ne­ne­lo­ku­vien ai­kaan. Elävänä tai kuol­lee­na et­sintä­kuu­lu­tet­tu Jen­ni­fer Ja­son Leigh pitää paik­kan­sa aa­te­lis­tos­sa.
T­he Ha­te­ful Eight sisältää mo­nil­la sek­to­reil­la yhtäläi­syyk­siä Ta­ran­ti­non esi­koi­seen. Se on kuin Re­ser­voir Dogs toi­ses­sa ajas­sa ja pai­kas­sa, puh­taa­seen dia­lo­giin no­jaa­va yh­den ti­lan ka­ma­rid­raa­ma. Ta­ran­ti­no on va­lin­nut miljöök­si ja mai­se­mak­si lu­mi­sen wyo­min­gi­lai­sen vuo­ris­to­ma­jan. Se oli vain yk­si mah­dol­li­nen va­lin­ta. (VA)
13/01/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy