Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kes – poika ja haukka

Kes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1970Kesto: 106 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1.66
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 235674EAN: 6416548534015

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Tämä elo­ku­va kan­nat­ti vuo­sia sit­ten kat­soa sa­ma­na päivänä, kun New­sweek päät­ti Suo­men ole­van maail­man pa­ras maa.

Tämä elo­ku­va kan­nat­ti vuo­sia sit­ten kat­soa sa­ma­na päivänä, kun New­sweek päät­ti Suo­men ole­van maail­man pa­ras maa. Kun­nia kuu­lui oi­val­li­sel­le kou­lu­lai­tok­sel­le. Omia ko­ke­muk­siaan poh­jois­suo­ma­lai­sel­la teol­li­suus­paik­ka­kun­nal­la on hyvä ver­ra­ta manc­hes­te­ri­lai­seen kai­vo­si­dyl­liin ja sen kou­lu­lai­sen ko­ke­maan, mitä Ken Loach (tai tähän ai­kaan Ken­neth Loach) an­siok­kaas­ti ku­vaa.
B­ri­tan­nia vuon­na 1968 ei ko­vin pal­jon poi­ken­nut Suo­mes­ta sa­ma­na vuon­na. Jos pe­rus­kou­lu-uu­dis­tus­ta ei oli­si saa­tu ai­kaan por­va­ril­li­ses­ta vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta, Suo­mes­sa elettäi­siin sa­man­lais­ta toi­vot­to­muu­den kes­keistä ar­kea kuin bri­teissä tällä het­kellä. Kun olet sää­ty­si va­lin­nut, poispää­syä ei ole, jär­jes­telmä ta­kaa sen. Suo­mes­sa voi syyttää osin it­seään, ei pelkästään taus­taan­sa. Lä­hellä oli toi­nen­kin tie, sillä pe­rus­kou­lua kan­nat­ti vain va­sem­mis­to, ei suin­kaan ny­kyi­nen työväen­puo­lue ko­koo­mus. Kes­kus­ta­kin oli va­lin­kau­has­sa. Tus­kin­pa il­man ra­di­kaa­liin ima­goon­sa ihas­tu­nut­ta Kek­kos­ta tätä liik­kua oli­si teh­ty.
Kes on hauk­ka, jon­ka 15-vuo­tias Bil­ly on ke­syttä­nyt. Yk­sin­huol­ta­jan pik­kurääpä­le ko­kee ko­via kou­lus­sa, eikä ve­li­puo­li päästä ko­to­na hel­pom­mal­la. Mut­ta jo­kai­sel­la on poik­keuk­sel­li­sia ky­kyjä. Bil­ly osaa ke­syttää eläi­miä.
E­lo­ku­van her­kul­li­sim­pia koh­tauk­sia on pompöö­si lii­kun­na­no­pet­ta­ja, jo­ka pe­laa jal­ka­pal­loa poi­kien kans­sa. Juu­ri täl­lai­sia opet­ta­jat oli­vat vielä 1960- ja 1970-lu­vun vaih­tees­sa. Jo­ko lap­sel­li­sia, sai­rai­ta sa­dis­te­ja tai sit­ten neu­root­ti­sia nut­tu­rapäitä. Var­sin­kin veis­to­no­pet­ta­jik­si tun­tui va­li­koi­tu­van ai­ka­moi­sia nat­se­ja. Kym­me­nestä opet­ta­jas­ta ehkä kak­si tun­tui ole­van tehtä­viensä ta­sal­la ope­tuk­sel­li­ses­ti ja hen­ki­ses­ti.
On­nek­si pik­ku­hil­jaa opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen ja ylio­pis­to-o­pe­tuk­sen ke­hit­tyessä lie­veil­miöistä pääs­tiin. Ny­kyään opet­ta­jia tun­tuu vai­vaa­van ar­kuus ja per­soo­nat­to­muus. Pa­rem­pi se­kin.
Poi­ka ja hauk­ka on en­nen kaik­kea muis­ti­ku­va, jo­ka in­nos­taa kat­so­jaa pa­neu­tu­maan men­nei­syy­teensä. Sen ma­giik­kaa ei pidä yliar­vioi­da, mut­ta taas ta­pah­tui ai­ka mie­len­kiin­toi­nen asia. Kir­joi­tin ni­mittäin elo­ku­van al­ku­peräis­ni­men aluk­si vää­rin. En­nen kor­jaa­mis­ta huo­ma­sin sen ole­van tässä muo­dos­sa: Ken.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu kä­si­kir­joi­tus­vas­tuus­sa toi­mi­neen Bar­ry Hi­ne­sin ro­maa­niin A Kest­rel For A Kna­ve.

Kuva, ääni & ekstrat

Ei-anamorfinen eurolaajakuva näyttää varsinkin alkupuolellaan perin suttuiselta ja rakeiselta. Elokuvan edetessä se ei enää kummemmin tosin haittaa, koska arkirealismista on kyse. Ääniraita soi myös aika suttuisen kuuloisena. Ei ekstroja. (PS)
12/09/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy