Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

Korso

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 2014Kesto: 83 minuuttia
Julkaisija:  
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548579610

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Jos New Yor­kil­la oli Brook­ly­nin­sa ja Bron­xin­sa, Suo­mel­la oli Kal­lion­sa ja Heinäpäänsä.

Jos New Yor­kil­la oli Brook­ly­nin­sa ja Bron­xin­sa, Suo­mel­la oli Kal­lion­sa ja Heinäpäänsä. Mut­ta jo 1970-lu­vun alus­sa ta­pa­sin len­to­pal­lo­tur­naus­ten yh­tey­dessä ih­mi­siä, jot­ka oli­vat ko­toi­sin Kor­sos­ta ja Kon­tu­las­ta. Jo­pa Nuot­ta­saa­ren ala-as­tet­ta käy­neenä mie­tin, et­tei ka­ve­reil­la juu­ri ole kas­vua­lus­tas­sa hur­raa­mis­ta.
Kor­so esi­tetään te­le­vi­sios­sa Ne­lo­sel­la maa­nan­tai­na 27. kesä­kuu­ta kel­lo 21 al­kaen:
Kun muut kau­pun­gi­no­sat kes­ki­luok­kais­tu­vat ja tyl­sis­tyvät, ehkäpä Van­taan Kor­so py­syy. Au­tois­ta, kel­lois­ta ja asuin­pai­kois­ta on kui­ten­kin pa­ha mennä sa­no­maan mitään, jos ei ole pitkäai­kais­ta oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta. Vä­hintään­kin Kor­so an­taa miljöön vii­meai­ko­jen par­haim­mis­toon kuu­lu­val­le, so­pi­van ro­soi­sel­le nuo­ri­soe­lo­ku­val­le.
Ke­hi­tys­ker­to­mus ker­too pe­rin tar­kas­ti tur­hau­tu­neen nuo­ren yli­mi­toi­te­tus­ta luot­ta­muk­ses­ta omiin ky­kyi­hinsä. Har­val­la to­del­li­suus ja haa­veet näin eroa­vat ku­ten elo­ku­van sym­paat­ti­sel­la Mar­kuk­sel­la.
Poik­keuk­sel­lis­ta elo­ku­vas­sa on malt­ti. Kaik­ki tämä voi­si ta­pah­tua, ja pa­hem­paa ta­pah­tuu­kin. Angs­til­la ei mässäillä, ja ri­kol­li­set­kin ovat pe­rin us­kot­ta­via, kuin suo­raan Ou­lun Rom­mak­ko­ka­dul­ta vuon­na 1973. Nuo­ret näyt­te­levät it­seään, ja kaik­ki toi­mii mu­ka­val­la ren­tou­del­la.
Jo­kai­nen voi muo­dos­taa elo­ku­val­le oman sa­no­man­sa. Mi­nuil­le tämä mer­kit­see tätä: oli ikä mikä ta­han­sa, ih­mi­sen on syytä sat­sa­ta kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin­sa, mut­ta jon­ki­nas­tei­sel­la sor­di­nol­la. Ih­mis­suh­teet ovat kai­ken pe­rus­ta. Hyvät ystävät vievät eteenpäin. Kaik­ki ystävät eivät ole hy­viä, mut­ta yk­sinkään ei pa­ra­ne ol­la.
Kun mennään lii­kaa huo­noon suun­taan, kan­nat­taa vaih­taa mai­se­maa. Mut­ta ei mie­li­joh­tees­ta. Ih­mi­sellä on tiet­ty et­sik­koikä, jol­loin mie­len pe­rus­ta luo­daan ja ih­mis­suh­teet sol­mi­taan luon­nol­li­ses­ti. Jos­kus tu­lee mie­leen, että mie­hellä tämä ikä on 12 vuot­ta. (PS)
27/06/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy