Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Expendables

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Future Film 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 239332  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Don­ne­rwet­ter!

Don­ne­rwet­ter! Dumm­kopf! Feuer! Syl­ves­ter Stal­lo­nen oh­jaa­ma The Ex­pen­dab­les (suo­mek­si Uh­rat­ta­vat, Oheis­va­hin­got tai vain Ty­kin­ruo­ka) on ai­ka­mies­ten Kor­keajän­ni­tys-viih­dettä. Kun nat­sit ovat hyvänä vi­hol­li­se­na pois las­kuis­ta, Stal­lo­ne ot­taa tähtäi­meen kek­si­tyn etelä-a­me­rik­ka­lai­sen pik­ku­val­tion dik­taat­to­rin.
Fil­min juo­ni ja näyt­te­lijäoh­jaus ovat nuk­ke­ko­ti­lei­kin ta­soa. Vii­mei­sessä Ram­bos­saan Stal­lo­ne tu­ho­si yk­sin ”­Bur­man” vii­da­kon il­keät kid­nap­paa­ja­sis­sit. Nyt palk­ka­so­tu­ri Ros­si­na Stal­lo­ne ko­koaa avuk­seen jou­kon kun­niat­to­mia pas­kiai­sia is­ku­ryhmäänsä ku­kis­ta­maan viik­si­val­lu­ken­raa­li Gar­zan (Da­vid Zayas) ja ”­Vi­le­nan” huu­me­vil­jel­miä isännöivät kon­nat, joi­ta joh­taa kor­rup­toi­tu­nut CIA-a­gent­ti Mun­roe (E­ric Ro­berts).
T­he Ex­pen­dab­les lä­hi­ku­vaa iso­jen poi­kien tou­ho­tuk­set. Te­hok­kaat lii­ke­sar­jat ovat it­sei­sar­vo vail­la päämäärää. Stal­lo­ne, Mic­key Rour­ke, Ja­son Stat­ham ja Dolph Lundg­ren de­monst­roi­vat mie­histä haus­kan­pi­toa, mus­ke­limättöä, nok­ka­pok­kaa, pys­sy­leik­kejä ja veit­sen­heit­toa. Herk­kyyttä tässä kes­ki-ikäis­ten ram­bo­jen li­has­ka­sas­sa edus­ta­vat upea Gi­sel­le Itié dik­taat­to­rin ka­pi­nal­li­se­na tyttä­renä sekä Jet Li itä­mais­ten tais­to­tai­to­jen ver­rat­to­ma­na ak­ro­baat­ti­na, jon­ka pie­nestä koos­ta ase­vel­jet te­kevät hyvän­tah­tois­ta pi­laa lä­pi elo­ku­van.
Sym­paat­ti­nen ko­va­naa­ma Stat­ham, ka­me­raa ujos­te­le­va Li, mu­he­va Fran­kens­tein-Rour­ke ja iän kar­hen­ta­ma Lundg­ren ovat Stal­lo­nen valt­te­ja. Ko­ros­tu­nees­ti lä­hi­ku­viin tuo­dut rei­man mies­po­ru­kan kas­vot van­git­se­vat siinä missä Itién ve­revän muo­to­va­lio maa­lauk­sel­li­suus. Ka­ris­maat­ti­sim­pia ovat it­se Stal­lo­ne silmän­pil­kah­duk­si­neen ja vuo­ri­mai­ses­ta ole­muk­ses­taan lämpöä huo­ku­va Rour­ke. Kun mie­het avaa­vat suun­sa, on se kuin ki­vi ja kal­lio­loh­ka­re kes­kus­te­li­si­vat.
Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger ja Bru­ce Wil­lis eivät näy kre­dii­teissä, mut­ta te­kevät alus­sa pie­net ca­meo-roo­lit Stal­lo­nen kans­sa. Kol­men ac­tion-hir­mun koh­tauk­ses­ta re­vitään it­se­tar­koi­tuk­sel­lis­ta huu­mo­ria, jo­ka pysäyttää elo­ku­van het­kek­si ihas­te­le­maan toi­min­tae­lo­ku­van re­liik­kejä.
Sit­ten Stal­lo­ne Ram­bon­sa ta­paan kiih­dyttää oh­jaa­ja­na äijäköö­rin tu­ho­voi­man ää­rim­mil­leen. Tai­dok­kaas­ti hal­li­tuis­sa ja pit­kistä kes­tois­ta huo­li­mat­ta jän­te­vissä toi­min­ta­jak­sois­sa on ki­neet­tistä kek­se­liäi­syyttä.
Silmän ilo­sir­kus on taat­tu, mut­ta ke­hit­te­lyissään re­vit­te­levä ase­hul­lu si­kai­lu­seik­kai­lu ei muo­dos­ta kaar­ta, vaan put­ken, jon­ka osaa­vuus on tek­nistä laa­tua, ei mie­li­ku­via rik­kaas­ti yh­dis­te­levää, ja­los­ta­vaa tai pal­kit­se­vas­ti luo­vaa.
S­tal­lo­ne käyttää eri­koi­sen pal­jon lä­hi­ku­vaa, jo­ka tuo vaih­te­lua kamp­pai­luo­tok­siin, mut­ta an­taa ko­ko­nai­suu­teen töksähtävän pa­lik­ka­mai­sen vai­ku­tel­man. Kun oh­jaa­ja pit­kittää dik­taat­to­rin pa­lat­sin as­teit­tais­ta ro­mah­ta­mis­ta ko­ko lo­pun yh­tee­no­ton ajan, ky­seessä on yk­sin­ker­tai­nen ver­sio siitä, mitä Ch­ris­top­her No­lan te­kee In­cep­tio­nin uni­ker­rok­sis­sa sillä ai­kaa, kun ti­la-au­to ti­pah­taa. Mo­lem­pien fil­mien osoit­te­le­vaa ko­meut­ta voi ul­ko­koh­tai­ses­ti ihail­la. Mie­lek­kyyttä niistä ei löy­dy.
Ty­kit­te­ly­kil­pa on elo­ku­vis­sa sekä lap­sel­lis­ta että vas­ten­mie­listä. Tässä sar­ja­ku­va­hah­mo­jen niit­taa­mi­nen ei to­sin pal­joa sa­tu­ta. Kon­nat pan­naan ku­riin, niin kuin pitää­kin, ja san­ka­rit ovat on­nek­si luo­ti-im­muu­ne­ja sel­viy­ty­jiä, mikä la­ji­tyy­pissä to­ki toi­mii.
Ex­pen­dab­les hel­lii kör­my­kaar­tin huu­mo­ria ja ka­ve­ril­lis­ta ki­sai­lua. Sy­ventä­mi­seen Stal­lo­ne ei sit­ten pys­tykään. Ros­sin ja Sand­ran vä­lillä ei ki­pinöi ja Stat­ha­min ro­mans­si­kin kul­kee ar­vat­ta­vas­ti ja ver­tau­tuu Twi­light-sar­jan kou­lun­pi­hau­hit­te­lui­hin. Rour­ke pää­see pitkäl­le suu­ren­moi­sel­la ker­to­janää­nellään, mut­ta juu­ri kun yleisö on kypsä ti­raut­ta­maan kyy­ne­leen, niin Rour­ke kuin Stal­lo­ne­kin te­kevät sen kat­so­jan puo­les­ta. Vir­he!
Mut­ta haus­kem­paa telt­ta­ret­ki­seu­raa Ex­pen­dab­le­sin pe­rushölmö po­ruk­ka var­mas­ti oli­si kuin In­cep­tio­nis­sa kui­via päiväu­niaan ”a­na­li­soi­vat” te­ko­coo­lit pu­ku­mie­sin­sinöö­rit. (HB)
28/09/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy