Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jack Reacher – Never Go Back

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: 20th Century Fox HoKuva:
1080p 2.39*
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112734633

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (20th Century Fox Ho) ellei toisin mainita.

Elokuva

Toi­sen Jack Reac­her –e­lo­ku­van kes­kei­senä tee­ma­na toi­mii pää­hen­kilön mah­dol­li­nen isyys.

Toi­sen Jack Reac­her –e­lo­ku­van kes­kei­senä tee­ma­na toi­mii pää­hen­kilön mah­dol­li­nen isyys.
An­ne­taan siis kii­tos­ta isän tun­ne­tul­le hyväl­le maul­le. Jol­ti­sen­kin kaik­ki pe­rin­tei­set ja mo­der­nit klas­si­kot lu­ke­nee­na mie­henä hän on ai­na ymmärtä­nyt kun­non viih­teen mer­ki­tyk­sen. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten hän ke­hui jenk­kei­hin muut­ta­neen brit­ti­kir­jai­li­ja Lee Chil­din (syn­tyjään Jim Grant) ro­maa­ne­ja.
O­len niitä sit­ten paah­ta­nut kym­men­kun­ta. En kui­ten­kaan ole edes us­kal­ta­nut ker­toa hä­nel­le, että näitä Jack Reac­her –­ta­ri­noi­ta on elo­ku­vat­tu. Hän ni­mittäin sai­si pas­ka­hal­vauk­sen kuul­les­saan, ku­ka esittää pää­hen­kilöä, li­ki kak­si­met­ristä en­tistä so­ta­po­lii­siup­see­ria.
Kai­kes­ta huo­li­mayya olin to­sin jo­pa myön­tei­ses­ti yllät­ty­nyt, kuin­ka esi­ku­vaan­sa ai­na­kin 20 sent­tiä ly­hyem­pi Tom Crui­se en­simmäi­sessä elo­ku­vas­sa (Jack Reac­her, 2012) on­nis­tui. Kak­ko­so­sa on­kin sit­ten huo­mat­ta­vas­ti tyl­sem­pi.
Lähtö­koh­ta on to­ki hyvä. Al­ku­peräi­nen ro­maa­ni Pa­luu pää­ma­jaan (2013, suo­men­nos 2014) on yk­si sar­jan par­hais­ta. To­sielämän mus­taa huu­mo­ria oli, että luin sat­tu­mal­ta kir­jan muu­ta­ma viik­ko en­nen BD-ver­sion jul­kai­sua. Ar­vio­ni on raa­kaa ja rei­lua, ku­ten on Reac­her­kin.
On ty­perää aja­tel­la, että elo­ku­van pitäi­si nou­dat­taa yk­si yh­teen ro­maa­nia. Mut­ta jos sitä hei­ken­netään tun­nel­man tai juo­nen muu­tok­sil­la, ei siinäkään ole mitään jär­keä.
Nyt tämä ei ole suu­rin on­gel­ma, vaan se, et­tei Chil­din vai­no­har­hais­ta juo­ni­ku­del­maa ole edes yri­tet­ty hyö­dyntää kun­nol­la. Ny­kyt­ril­le­rit tun­tu­vat me­nevän te­pas­te­luk­si, juok­sen­te­luk­si ja mättä­mi­sek­si.
Ku­vaa­vaa on se, että ma­te­maat­ti­sia ja nu­mee­ri­sia ih­meel­li­syyk­siä har­ras­tuk­sek­seen poh­dis­te­ke­le­van tais­te­lua­na­lyy­sit on ku­vat­tu kir­jois­sa pe­rin elä­myk­sel­li­ses­ti. Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti tätä ei ole edes yri­tet­ty ku­va­ta.
Kah­den täh­den elo­ku­va saa kol­me täh­teä sik­si, että se on pois­ta­nut ai­noan kir­jois­sa är­syttävän kli­seen. Jo­kai­ses­sa ta­ri­nas­sa san­ka­ri saa rin­nal­leen nai­sen, jo­ka tu­lee mu­kaan ta­pauk­sen sel­vittä­mi­seen. Pa­kol­li­set lem­men­lei­kit on ku­vat­tu vai­vaan­nut­ta­van an­tiais­til­li­ses­ti. Elo­ku­vas­sa ro­man­tiik­kaa ei ku­va­ta oi­keas­taan lain­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita eivät aiheita tunteita suuntaan toiseen. Ekstroihin on tallennettu 81 min. dokumentit. (PS)
27/02/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy