Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Johnny English – Uudestisyntynyt

Johnny English Reborn 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2011Kesto: 103 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 271932  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ku­ka ta­han­sa voi ko­keil­la stand up­pia.

Ku­ka ta­han­sa voi ko­keil­la stand up­pia. Suo­ma­lai­set­kin us­kal­tau­tu­vat leik­kimään sa­nal­li­sil­la vit­seillä. On­han ai­na yhtä hu­vit­ta­vaa ku­rot­taa ri­man tai na­van al­le. Yleisön aliar­vioin­nil­la viih­dyttäjä pärjää pitkäl­le. Rowan At­kin­so­nin Mr. Bean ja John­ny Eng­lish ovat tois­ta maa­ta.
Lah­jak­kaim­mat koo­mi­kot nau­rat­ta­vat pelkällä ole­muk­sel­laan. Mi­miik­ka riittää, vain kat­se ja pään asen­to. To­del­li­sia koo­mi­koi­ta on har­vas­sa. Ja Rowan At­kin­son on ar­moi­tet­tu koo­mik­ko. Sen nä­kee myös John­ny Eng­lis­hin var­man pääl­le teh­dystä jat­ko-o­sas­ta.
Kah­dek­san vuo­den tauon jäl­keen uu­des­ti­syn­ty­nyt avu­ton agent­ti on mui­keim­mil­laan At­kin­so­nin yk­sin­ker­tai­sis­sa soo­lois­sa. Rii­su­tuim­mil­laan ko­mii­kak­si riittää agen­tin al­la temp­pui­le­va toi­mis­to­tuo­li tai Eng­lis­hin liial­li­nen it­se­var­muus. Kun John­ny-po­jan tark­kaa­vai­suus pettää, voi po­mon äi­tiä — tai vaik­ka Eng­lan­nin ku­nin­ga­tar­ta — luul­la kii­na­lai­sek­si sa­la­mur­haa­jak­si.
Pitkän tauon jäl­keen oh­jaa­va Oli­ver Par­ker la­vas­taa elo­ku­vaan toi­mi­vat ku­lis­sit agent­tiac­tio­nin ta­paan vaih­te­le­vis­ta ku­vaus­pai­kois­ta. Mikään ympäröivä ei sil­ti uh­kaa At­kin­so­nia elo­ku­van kes­kuk­se­na. Vas­tanäyt­te­lijät Ro­sa­mund Pi­ke ja Do­mi­nic West on­nis­tu­vat mu­ka­vas­ti mat­ka­kump­pa­nei­na, mut­ta par­hai­ten yh­teis­pe­li toi­mii agent­ti­no­vii­sia esittävän hil­peän Da­niel Ka­luuyan kans­sa. Hie­no Gil­lian An­der­son jää esi­mie­henä alikäytöl­le.
Ai­koi­naan räjähtävän haus­ka ja stand up -ko­miik­kaa uu­dis­ta­nut Ste­ve Mar­tin ei vii­mei­sissä elo­ku­vis­saan ole jak­sa­nut haas­taa it­seään. Brit­ti­kol­le­ga Rowan At­kin­son on sentään John­ny Eng­lis­hissä ihan yhtä haus­ka kuin ai­na en­nen­kin. Mut­ta uut­ta näkö­kul­maa tai ra­di­kaa­le­ja ideoi­ta John­ny Eng­lish — Uu­des­ti­syn­ty­nyt ei ni­mestään huo­li­mat­ta koo­mi­kon tyy­pit­te­lyi­hin tuo.
Ku­lu­nein on var­si­nai­nen tee­ma. Ja­mes Bon­dis­ta on teh­ty pi­laa maail­man si­vu. Matt Helm has­sut­te­li ja Sa­lai­nen agent­ti 86 törmäi­li jo 60-lu­vul­la, vain muu­ta­ma vuo­si en­simmäis­ten fil­mi-Bon­dien jäl­keen. 80-lu­vun lo­pus­sa suo­sit­tu­ja oli­vat Les­lie Niel­se­nin Mies ja alas­ton ase –­ko­me­diat ja myö­hem­min Aus­tin Powers.
John­ny Eng­lish jää Mr. Bea­nia vaa­ti­mat­to­mam­mak­si hah­mok­si. Aliar­vos­tet­tu Mr. Bean lo­mai­lee (2007) oli se­kin At­kin­so­nin agent­ti­pa­ro­dioi­ta per­soo­nal­li­sem­pi. Sil­ti Eng­lis­hin jat­ko-o­sa on osoit­tau­tu­nut en­simmäistä suo­si­tum­mak­si. Täy­siä sa­le­ja nau­rat­ta­mal­la se on nous­sut elo­ku­va­ti­las­ton kär­keen Eng­lan­nis­sa, Sak­sas­sa ja Suo­mes­sa. Ame­ri­kan en­si-il­ta oli vas­ta.
Mitään ilo­tu­li­tuk­sia ei John­ny Eng­lis­hin uu­des­ti­syn­ny­tys ai­heu­ta. Mut­ta mu­ka­val­le ko­ko per­heen ko­me­dial­le on ai­na ky­syntää ja oh­jel­mis­tos­sa ti­laa. Ky­sy­mys kuu­luu­kin: mi­ten oh­kai­sik­si käy­neet eväät saa­daan riittämään sii­hen väistämättömään kol­man­teen tu­le­mi­seen?
Lop­pu­teks­tien ai­ka­na ei kan­na­ta pois­tua. Ylimääräi­sessä nu­me­ros­sa At­kin­son väläyttää kok­kaa­mis­tai­to­jaan Vuo­ren­peik­ko­jen tans­sin tah­tiin. (HB)
03/11/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy