Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Hevi reissu

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2018Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Po­ro­ja­los­ta­mon kel­la­ris­ta kuu­luu in­fer­naa­li­nen ko­li­na.

Po­ro­ja­los­ta­mon kel­la­ris­ta kuu­luu in­fer­naa­li­nen ko­li­na. Yhtäläi­syyk­siä ta­lon ylä­ker­ras­sa ruk­sut­ta­vien sähkö­lait­tei­den teol­li­seen ää­ni­mas­saan on ha­vait­ta­vis­sa. Nyt ei kui­ten­kaan ko­li­se tuo­tan­to­lait­teis­to. Pai­kal­li­nen nuo­ri­so se siellä vaan har­joit­taa omia jut­tu­jaan.
Hel­ve­tin esi­kar­ta­nos­sa jyys­tetään huo­lel­la. Pitkä­tu­kat paah­ta­vat il­moil­le pa­ho­lai­sen sä­ve­liä. Tämän soi­tan­nan kut­su­mi­nen pelkäk­si he­vi­ro­kik­si ei tee oi­keut­ta yh­tyeen ää­ni­mas­sal­le. Toi­min­ta on va­ka­vaa, poh­joi­nen me­tal­li ei ole lei­kin asia. Tun­nel­ma on vah­vas­ti läsnä. Mur­re­kin tait­tuu.
He­vi reis­su ker­too krei­si­ko­me­dian kei­noin syrjä­seu­dun nuo­ri­son kai­puus­ta pois syn­nyin­si­joil­taan. Maail­man­ku­van laa­jen­tu­mis­haa­veet ovat yk­silöl­li­syy­destään huo­li­mat­ta glo­baa­le­ja. Pää­sy­lip­pu­na suu­reen maail­maan voi toi­mia myös mu­sii­kil­li­nen lah­jak­kuus.
Jo­pa ras­kaan mu­sii­kin sääntö­kir­jaan tu­tus­tu­mat­to­man sil­min ja kor­vin tietää elo­ku­van­te­kijöi­den ymmärtävän mistä on ky­se. Toi­min­ta on va­ka­vaa kä­sit­te­ly­muo­don puh­taas­ta koo­mi­suu­des­ta huo­li­mat­ta. Road mo­viek­si yl­tyvä He­vi reis­su räis­kyy ver­baa­li­ses­ti, viih­dyttää ja nau­rat­taa — ihan oi­keas­ti.
He­vin reis­sun kä­si­kir­joi­tus ete­nee ryntäi­ly­ko­me­dian lai­na­lai­suu­det huo­mioon ot­taen kel­vol­li­ses­ti. Pa­pe­ri­nip­pu on tie­to­jen mu­kaan hiou­tu­nut ke­hi­ty­sas­teel­la jo pitkään. Vuo­si­kau­sien hie­ro­mi­ses­ta huo­li­mat­ta pla­riin on jää­nyt ka­sa epäo­len­nai­suuk­sia, joi­den ti­lal­la juo­nen pää­point­tien tar­kem­pi tut­kai­lu ja nä­ke­myk­sel­li­nen prio­ri­soin­ti oli­si nos­ta­nut ko­ti­mai­sen hul­lut­te­lun ko­vaan kan­sainvä­li­seen seu­raan.
Fan­tas­ti­set ele­men­tit ja sket­si­sar­ja­poh­jal­ta se­kaan is­ke­tyt koh­tauk­set na­ker­ta­vat kiin­nos­ta­vaa ydintä. Lau­la­ja Tu­ron (Jo­han­nes Ho­lo­pai­nen) ja kylän kuk­ka­kaup­piaan Miian (Min­ka Kuus­to­nen) hel­lyyttävän hau­raa­na ete­nevä suh­de jää kat­so­jal­le etäi­sek­si ja tois­si­jai­sek­si. Vil­le Tii­ho­sen per­for­moi­ma au­to­kaup­pias-is­kelmätäh­ti Jou­ni Tulk­ku on ka­ri­ka­tyy­ri­na jo as­tet­ta tur­han är­syttävä. Kär­jis­te­tyt roo­li­hah­mot tar­joi­le­vat yk­sioi­koi­suu­des­saan ai­noas­taan ko­miik­kaa. Sy­vyyk­sien kai­va­mi­nen jää jat­ko-o­sien tehtäväk­si.
O­tet­taes­sa huo­mioon la­ji­tyy­pin it­sel­leen piirtämät ra­ja­vii­vat, on ul­ko­muo­to ar­vo­kas. Kie­li pos­kes­sa ol­laan, mut­ta pa­huk­sen va­ka­vis­saan. Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­jien, Juu­so Laa­tion ja Juk­ka Vidg­re­nin, in­to­hi­mo nä­kyy tin­kimättömänä lop­pu­tu­lok­se­na. Nuo­ri ja var­sin ko­ke­ma­ton näyt­te­lijä­kaar­ti hiou­tuu us­kot­ta­vak­si me­tal­lik­var­te­tik­si. Ka­ris­maa pur­suaa hen­kilö­hah­mo­jen lisäk­si eris­ni­mistä soit­ta­jien taus­tal­la. Vuo­si­kau­det kel­la­ris­sa hiou­tu­nut ke­mia esi­tetään us­kot­ta­vas­ti.
Vain ani­har­voin suo­ma­lai­sel­le elo­ku­val­le voi syn­ty­het­killä lu­va­ta kan­sainvä­listä huo­mio­ta, ai­na­kaan oma­peräi­syy­tensä vuok­si. Me­tal­lipök­sy­jen tark­kaa­vai­suu­den tun­tien, He­vi reis­su tul­lee saa­maan mah­dol­li­suu­ten­sa myös mu­siik­kin­sa puo­les­ta. Or­kes­te­rin en­simmäi­nen oma sä­vel­lys toi­mii ta­kuu­var­ma­na käyn­ti­kort­ti­na. In­ter­ne­tin ai­ka­kau­del­la tämä luon­nol­li­sen ai­nut­laa­tui­nen ja elin­voi­mai­nen tuo­tos ei me­tal­liväen sil­mien ohi aje­leh­di. (VA)
17/03/2018

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy