Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Harry Potter ja puoliverinen prinssi - kahden levyn erikoisjulkaisu

Harry Potter and the Half-Blood Prince 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2009Kesto: 153 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 211991EAN: 5051895024737

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Puo­li­ve­ri­sen prins­sin alus­sa Lon­toon sil­lat sor­tu­vat, Viis­to­ku­jan kort­te­lis­sa pa­laa ja Vol­de­mor­tin lä­het­tiläät lentävät hal­ki il­man.

Puo­li­ve­ri­sen prins­sin alus­sa Lon­toon sil­lat sor­tu­vat, Viis­to­ku­jan kort­te­lis­sa pa­laa ja Vol­de­mor­tin lä­het­tiläät lentävät hal­ki il­man. Ei kai Har­ry Pot­te­riin hae­ta mal­lia su­per­san­ka­rie­lo­ku­vien ylettö­mistä te­hos­teis­ta? Huo­li on tur­ha, sillä koh­ta elo­ku­va pa­laa to­tu­tuil­le uril­le, liian­kin tu­tus­ti.
Kaa­va on ai­na sa­ma. Kou­lu­vuo­si al­kaa, King’s Cros­sin ju­na läh­tee jus­tiin­sa, uu­si opet­ta­ja saa­puu, ta­lon­mies Vo­ro väi­jyy käytä­villä, Weas­leyn kak­so­set te­kevät kep­po­siaan ja vä­lillä ki­pais­taan tai­ka­juo­ma­tun­neil­le.
Uh­kia to­ki on il­mas­sa ja Dra­co Mal­foyn blon­di fri­syy­ri kuul­taa pal­jas­ta­vas­ti pi­meinä öinä kou­lun käytä­villä. Sil­ti Puo­li­ve­ri­sestä prins­sistä puut­tuu ker­ron­nan etu­ke­no, jän­ni­te ja ve­to.
Kuu­den­teen Pot­te­riin um­mik­ko­kat­so­ja ek­syy. Mut­ta jos vähän­kin on kir­ja­sar­jaan tu­tus­tu­nut tai fan­ta­sian aiem­pia elo­ku­va­ver­sioi­ta näh­nyt, on Ty­ly­pah­kan ty­ly ti­lan­ne säi­ly­nyt muis­tis­sa. Mitä ta­han­sa voi­si ta­pah­tua, mut­ta Puo­li­ve­ri­ses­sa prins­sissä on sei­so­vaa vettä muual­la­kin kuin hir­nyrk­ki­luo­las­sa.
Kou­lun hol­vis­tot ja ves­sat, Viis­to­ku­jan ka­pei­kot ja Weas­leyn ko­din ker­rok­set on mo­neen ker­taan ko­lut­tu. Eikä oh­jaa­ja Da­vid Ya­te­sin tu­ke­na nähdä Pot­te­rin hy­viä vi­hol­li­sia, sel­lai­sia kuin Vol­de­mort, Lu­cius Mal­foy, tai Mer­li­nin par­ta pa­rat­koon, edes Dud­ley Durs­ley! Bel­lat­rix Lest­ran­ge tai Fen­rir Har­maa­selkä kyllä vi­lah­ta­vat, mut­ta vai­ku­tus­ta te­kemättä. Huo­noi­ne va­lin­toi­neen nuo­ri Dra­co­kin ke­hit­tyy su­rul­li­sek­si hah­mok­si. Ta­kau­tu­mat Tom Va­led­roon (F­rank Dil­la­ne) ovat pa­haen­tei­syy­dessään kyllä te­hok­kai­ta.
I­hail­ta­vaa on ve­te­raa­nien Mag­gie Smit­hin, Mic­hael Gam­bo­nin ja Jim Broad­ben­tin le­vol­li­nen var­muus ja se kuin­ka hie­no­piir­tei­ses­ti Mc­Gar­mi­van, Dumb­le­do­ren ja pro­fes­so­ri Kuh­nu­sar­vion luon­teet piir­retään.
Puo­li­ve­ri­nen prins­si on yllättävän ais­til­li­nen elo­ku­va. Vähän vä­liä is­tu­taan Kol­mes­sa luu­dan­var­res­sa ryystämässä nuo­ri­sol­le­kin mais­tu­vaa ker­ma­kal­jaa. Eivätkä päät höy­ryä pel­kistä haa­veis­ta, vaan psy­ke­dee­li­sistä nau­tin­toai­neis­ta. Sit­ten Par­fyy­mi-e­lo­ku­van ei roh­to­jen huu­ma ole juo­vut­ta­nut näin pal­jon sak­kia. Ty­ly­pah­kan tytöt in­nos­tu­vat lem­men- ja Har­ry on­nen­juo­mis­ta. Ron on kes­to­vir­neessä kaut­ta elo­ku­van, kun tei­ni en­sin naut­tii rak­kau­den roh­toa ja sit­ten Har­ryn lu­melää­kettä. Vii­mein Ron tuu­per­tuu reh­to­ril­le tar­koi­tet­tui­hin tain­nu­tus­tip­poi­hin.
O­li­sin odot­ta­nut, että J.K. Row­lin­gin ker­to­muk­ses­sa Har­ryn ja Her­mio­nen vä­lil­le ke­hit­tyi­si jon­kin­lais­ta kir­ku­jo­jon­kaup­paa. Elo­ku­van kan­nal­ta on­kin har­mi, et­tei Har­ryn ja Gin­nyn vä­li­nen ve­to­voi­ma pu­re kat­so­jaan, vaik­ka vel­ho­poi­ka alus­sa kai­hoi­sas­ti kurk­kii­kin Weas­leyn per­heen ik­ku­nan ta­ka­na nähdäk­seen vi­lah­duk­sen Ro­nin vart­tu­nees­ta pik­ku­sis­kos­ta.
Ku­kaan tus­kin lu­kee Pot­te­ria tai kat­soo sitä ro­mant­ti­se­na rak­kaus­ta­ri­na­na, mut­ta elo­ku­va­lem­men tu­li­si ol­la täh­tiin kir­joi­tet­tu, eivätkä Puo­li­ve­ri­sen prins­sin styy­laa­vat pa­rit oi­kein va­kuu­ta. En­si­lem­men lei­mah­duk­set on­nis­tui­vat pa­rem­min Mi­ke Newel­lin oh­jaa­mas­sa neljän­nessä Pot­te­ris­sa Lie­keh­tivä pi­ka­ri. Newell myös kiin­nit­ti Har­ryn, Her­mio­nen ja Ro­nin yh­teen vah­voin ystä­vyy­den si­tein niin, että elo­ku­va­ta­ri­na pyö­ri haus­kan ja in­hi­mil­li­sen te­ho­tii­min ympä­rillä, eivätkä nuo­ret ol­leet vain tah­dot­to­mia nap­pu­loi­ta it­seään suu­rem­mas­sa ta­ri­nas­sa.
Seik­kai­lu­na Puo­li­ve­ri­nen hä­viää myös Ya­te­sin edel­li­sel­le, tii­viil­le ja yh­tenäi­sel­le Fee­nik­sin kil­lal­le sekä Al­fon­so Cua­ro­nin oh­jaa­mal­le hui­mal­le Az­ka­ba­nin van­gil­le.
Par­haim­mil­laan Puo­li­ve­ri­nen prins­si an­taa Kal­ka­rok­sel­le mah­dol­li­suu­den nous­ta va­lo­kei­laan. Ja kun­nia­pai­kan Se­ve­rus on­kin ta­ri­nas­sa an­sain­nut. Alan Rick­ma­nin nau­tit­ta­van ma­nee­ri­sel­la na­ri­nal­la esittämä ja ku­lis­sit ympä­riltään ah­mi­va mah­ti­hah­mo on ko­ko Pot­ter-saa­gan unoh­tu­mat­to­min luo­mus. Ar­voi­tuk­sel­li­ses­sa kak­si­naa­mai­suu­des­saan Kal­ka­ros pitää jän­ni­tystä yllä. On­ko konk­ka­nok­ka kun­nioi­tet­ta­va kon­na vai traa­gi­nen san­ka­ri?
Puo­li­ve­ri­nen on kir­jois­ta en­simmäi­nen, jo­ta en ole lu­ke­nut. Sik­sikö elo­ku­va vai­kut­taa sa­tun­nais­ten lisäys­ten sar­jal­ta suu­reen ker­to­muk­seen, pitkältä hen­gen­ve­dol­ta en­nen lop­pu­hui­pen­nus­ta? Vol­de­mor­tin yri­tyk­set saa­da Dumb­le­do­re hen­giltä tus­sah­ta­vat no­los­ti ker­ran toi­sen­sa jäl­keen. Vas­ta kun Ty­ly­pah­kan reh­to­ri jou­tuu Dra­con ja Bel­lat­ri­xin väi­jy­tyk­seen, on Kal­ka­rok­sen as­tut­ta­va rat­kai­se­va as­kel, ja juo­ni nytkähtää ra­jus­ti eteenpäin.
Lop­pu­jak­so on­kin hie­no Nic­ho­las Hoo­pe­rin sä­ve­liä myö­ten. Puo­lus­ta­jien yh­tei­nen ele, tai­ka­sau­vo­jen uh­ma­kas nos­to, näyttäi­si het­ki­sek­si kar­kot­ta­van Vol­de­mor­tin var­jon Ty­ly­pah­kan yltä. (HB)
Lisäyk­sen vuok­si: kuin­ka al­ku­peräi­sen ro­maa­nin hy­ker­ryttä­vin koh­ta, al­ku jäs­tien pää­mi­nis­te­rin tykönä Dow­ning St­reet 10:ssä on jä­tet­ty tyys­tin pois ko­ko elo­ku­vas­ta. Se oli­si ol­lut se tar­peel­li­nen ko­ho­koh­ta, jois­ta par­haat pot­te­rit muis­te­taan. Kun lentävää Ang­liaa ei voi ol­la jo­ka jak­sos­sa. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kokonaisuutta DVD:llä pilaavat mustien pintojen sinistymät eivät häiritse kuvaa. Ääniraita soi vapautuneesti. Kahdella levyllä. Ekstroissa van BD-versiossa oleva Immerse Maximum Movie Mode, jolla voi elokuvan katselun aikana seurata päähenkilöiden juontama erilaisyta dokumenttimateriaalia. Myös BD-live onnistuu vain tältä levyltä. Mukana on myös Digital Copy -mahdollisuus, joka mahdollistaa katseluversion lataamisen laillisesti. Mahdollisuus tutustua uuden Potterin-elokuvan Kuioleman varjelukset materiaaliin. Lisäksi mukana on kahden levyn DVD-versiosta tutu 103 min. dokumentit ja 7 min. poistettuja kohtauksia. Samaan aikaan järjestyksessään kuudennen Potter-elokuvan kanssa kauppoihin tuli komeat BD- ja DVD-boksit, jotka kokoavat yhteen viisi ensimmäistä seikkailua. (PS)
29/11/2009
29/11/2009
29/11/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy