Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Joker

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Warner Kuva:
2160 p 1.85*
Ääniraita: Dolby Atmos TrueHD 7
  EAN: 7340112751463

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

”En ole ol­lut iloi­nen het­keäkään ko­ko vi­tun elämä­ni ai­ka­na”.

”En ole ol­lut iloi­nen het­keäkään ko­ko vi­tun elämä­ni ai­ka­na”.
Enpä minäkään kos­kaan toh­ti­nut vei­ka­ta, että vielä jos­kus nos­tai­sin ole­ma­ton­ta hat­tua­ni suu­ren elo­ku­vayh­tiön edus­ta­jil­le heidän us­kal­taes­saan tehdä täl­lai­sen elo­ku­van. Kii­tos, War­ne­rin vel­jek­set, seu­raa­jil­len­ne.
P­re­si­dent­ti Do­nald Trump ei pitä­nyt par­haan elo­ku­van Os­ca­ris­ta, jo­ka me­ni Etelä-Ko­reaan. Hölmöä. Jos pys­ti oli­si men­nyt jenk­kei­hin, se oli­si voi­nut ol­la Jo­ker, jo­ka ku­vaa eri­no­mai­ses­ti kah­tia­ja­koi­sen maan so­sio­lo­gis­ta hyhmää.
Bob Ka­nen ja kump­pa­nien 1940-lu­vul­la luo­ma Bat­man-sar­ja­ku­va on la­ven­tu­nut mo­nek­si. Yh­teis­kun­nal­li­sia viit­teitä löy­tyi sar­ja­ku­vis­ta elo­ku­viin eden­neessä ke­hi­kos­sa ai­na, mut­ta vas­ta Jo­ker ot­ti vas­ta­koh­tai­suu­det pää­tee­mak­seen. Ja niitähän US of A:s­sa riittää: rik­kaat vs. köyhät, re­pub­li­kaa­nit vs. de­mok­raa­tit, li­be­raa­lit vs. kon­ser­va­tii­vit, ter­veet vs. sai­raat, va­kuu­te­tut vs. va­kuut­ta­mat­to­mat, tyhmät vs. vii­saat.
Bat­man on ai­ka­lai­sen­sa Will Eis­ne­rin Spi­rit-sar­ja­ku­van ta­paan siinä mie­lessä hyvä su­per­san­ka­ri-la­ji­tyy­pin edus­ta­ja, et­tei käytössä ole mitään ih­meitä, vaik­ka eri­koi­sia ky­kyjä var­sin­kin vas­tus­ta­jil­ta löy­tyi­kin.
Kai­ken lisäk­si tämä on eh­ta Bat­man-e­lo­ku­va, vaik­ka ai­na­kaan naa­mion kans­sa häntä ei nähdä ker­taa­kaan. Mut­ta le­gen­daan tämä lyö vah­vas­ti löy­lyä lisää.
Joa­quin Phoe­ni­xin Os­car-pal­kit­tua suo­ri­tus­ta voi ih­me­tellä, sillä jo aiem­pia Jack Nic­hol­so­nin ja He­tah Led­ge­rin hah­mo­ja voi pitää muis­tet­ta­vi­na, mik­sei 1960-lu­vun tv-sar­jan Ce­sar Ro­me­ron­kin. Jo­ke­rin koh­ta­lo kos­ket­taa.
Pa­la­taan vielä Trum­piin. Elo­ku­vail­mai­sun voi­maa osoit­taa se, että lo­pul­li­nen tai­de­teos muo­dos­tuu vas­ta kat­so­jan päässä. Trum­pin kan­nat­ta­ja voi ot­taa tästä pont­ta aja­tuk­sil­leen ja ikävä kyllä toi­mil­leen ai­van yhtä pe­rus­tel­lus­ti kuin jyr­kimmän lin­jan su­vak­ki ja Ber­nie San­der­sin kan­nat­ta­ja.
Ter­veel­li­sen kylmäävän tun­teen tämä jät­ti. Tun­tuu ih­meel­li­seltä, että kup­las­saan hen­ki­ses­ti kär­vis­tyvällä Hol­lywoo­din ker­mal­ta riit­ti täl­le ymmär­rystä. Ajat lie­nevät muut­tu­mas­sa. Mut­ta mi­hin suun­taan?

Kuva, ääni & ekstrat

Kansio sisältää sekä UHD- että BD-versiot. Molemmat piirtyvät kauniisti ja tarkasti. 4K toistaa värit lämpimämmin ja tummempisävyisenä kuin BD. Ääniraidat soivat elegantisti ja elävästi. Musiikki on valittu osuvasti. Ekstroihin on tallennettu 32 min. dokumentit. (PS)
27/02/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy