Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mammutti

Mammoth 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2009Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
1080p 2.33
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208624EAN: 6438137052816

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Newyor­ki­lai­set El­len sekä Leo Vi­da­les eivät elä rak­kau­selämänsä he­ku­maa.

Newyor­ki­lai­set El­len (Mic­hel­le Wil­liams) sekä Leo Vi­da­les (Gael García Ber­nal) eivät elä rak­kau­selämänsä he­ku­maa. Leon ul­ko­mail­le suun­tau­tu­vat työ­mat­kat tie­to­ko­ne­pe­li­ke­hit­te­lijänä yh­dis­tet­tynä El­le­nin st­res­saa­vaan ar­keen suur­kau­pun­gin ran­kois­sa sai­raa­lao­lo­suh­teis­sa etään­nyttävät nuor­ta pa­ria toi­sis­taan. Per­heen yh­tei­nen lap­si, Jac­kie (Sop­hie Nywei­de) saa var­mem­paa lä­hei­syyttä sekä äi­dil­listä kos­ke­tus­ta per­heen fi­lip­pii­niläi­seltä ta­lou­den­hoi­ta­jal­ta Glo­rial­ta (Ma­ri­fe Ne­ce­si­to). Ah­ke­ran työläi­sen omat pie­no­kai­set saa­vat huo­mio­ta äi­diltään kes­ke­neräi­sen ta­lop­ro­jek­tin muo­dos­sa tu­han­sien ki­lo­met­rien päässä.
Mam­mut­ti on ajan­koh­tai­nen elo­ku­va van­hem­pien aset­ta­mis­ta ta­voit­teis­ta per­heen (näennäi­sen) hy­vin­voin­nin eteen. Edel­li­nen su­ku­pol­vi saat­taa kerätä ra­haa jäl­ki­kas­vun elämää mu­ka hel­pot­taak­seen. To­del­li­suu­des­sa kär­si­viä ovat yhtä lail­la mo­lem­mat su­ku­pol­vet.
Mam­mut­ti kä­sit­te­lee glo­ba­li­saa­tion on­gel­mia ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la, yrittäen sel­vittää mo­der­nin lii­ke­ta­lou­den ra­joit­ta­mat­to­man liik­ku­mi­sen mu­ka­naan tuo­mia han­ka­luuk­sia pie­nemmässä mit­ta­kaa­vas­sa. Esillä on suur­ten etäi­syyk­sien ja kiis­te­le­vien työai­ka­tau­lu­jen yh­teen­so­pi­mat­to­muus per­he­pii­rin ja ko­din edun kans­sa. Laa­jal­ti pun­ta­roi­tu yk­sinäi­syys esi­tellään ver­tauk­sel­li­ses­ti niin Thai­maan­mat­kan hou­ku­tuk­si­na kuin kat­to­te­ras­sin kun­to­pyöränä. Rik­kaus ei ole on­nen tae oh­jaa­ja Lu­kas Moo­dys­so­nin maail­mas­sa, sitä ta­kaa­vien ku­vien vir­kaa toi­mit­taa mam­mu­tin­lui­nen mus­te­kynä lii­ke­lah­ja­na, sym­bo­li­na tyh­jyy­destä, tur­ha­mai­suu­des­ta ja on­net­to­muu­des­ta.
U­seim­mi­ten elo­ku­van­te­kijä läh­tee ha­ke­maan epäon­nis­ta äi­ti-lap­si-suh­det­ta vai­kei­den ja toi­siin­sa so­pi­mat­to­mien luon­teen­piir­tei­den kaut­ta, rii­te­lyä ko­ros­taen. Lu­kas Moo­dys­son on ha­ke­nut syyn pin­nan al­ta, esi­tel­len El­le­nin epäai­tou­den äi­ti­roo­lis­sa hil­li­tys­ti pik­ku­hil­jaa. Yk­si elo­ku­van si­vis­ty­neistä, pi­kan­teis­ta tee­mois­ta on upo­tet­tu kä­sittämättömän tai­dok­kaas­ti lap­sen ja ta­lou­den­hoi­ta­jan suh­tee­seen. Van­hem­muus esi­tetään tai­to­na, jo­ka ei tu­le kos­kaan ole­maan­kaan kaik­kien ulot­tu­vil­la.
Moo­dys­son on elo­ku­van suu­ria mo­ra­li­soi­jia. Vaik­ka mies ker­too­kin ku­val­lis­ta ta­ri­naan­sa mo­nes­ti tark­kai­li­jan osas­sa, eikä pa­ha to­del­la saa ai­na palk­kaan­sa, on mie­hen ta­voit­teet sel­keäs­ti myös ol­la kas­vat­ta­ja­na. Moo­dys­so­nin elo­ku­van ky­seessä ol­les­sa, lap­suu­den ai­kai­nen lop­pu­mi­nen, ja las­ten ja ai­kuis­ten­kin hyväk­sikäyttö — ta­val­la tai toi­sel­la — on jäl­leen esillä, tällä ker­taa si­vul­la kul­ke­vis­sa juo­nis­sa. (VA)

Kuva, ääni & ekstrat

Korkeatasoinen kuva ja ääniraita. tekninen taso oli jo DVD-laitoksessa huippuluokkaa. Ekstroissa . (PS)
11/10/2009
11/10/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy