Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Trumbo

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: SanboxKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5706168998146

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ri­kas ra­di­kaa­li saat­taa ol­la oi­va yh­dis­telmä, jos ky­sei­nen per­soo­na ei ha­vit­te­le har­vain­val­taa, vaan ha­luaa edistää de­mok­ra­tiaa.

Ri­kas ra­di­kaa­li saat­taa ol­la oi­va yh­dis­telmä, jos ky­sei­nen per­soo­na ei ha­vit­te­le har­vain­val­taa, vaan ha­luaa edistää de­mok­ra­tiaa. Hol­lywoo­din his­to­rian kuu­lui­sin ja ai­ka­naan kal­lis­palk­kai­sin kä­si­kir­joit­ta­ja Dal­ton Trum­bo (Lo­ma Roo­mas­sa, Spar­ta­cus, Pa­pil­lon, Exo­dus) on hyvä esi­merk­ki tästä.
Mies liit­tyi tam­pe­re­lais­taus­tai­sen Gus Hal­lin joh­ta­maan Yh­dys­val­tain kom­mu­nis­ti­seen puo­luee­seen toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Kun kylmä so­ta al­koi vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la, kiih­koisän­maal­li­set voi­mat al­koi­vat ah­dis­te­lun­sa ja mo­ni elo­ku­va-a­lan am­mat­ti­lai­nen muut­ti maas­ta, sor­tui muu­ten tai jou­tui te­kemään työtään Hol­lywoo­dis­sa sa­la­ni­mellä.
Kaik­ki elo­ku­vaa har­ras­ta­vat var­mas­ti naut­ti­vat kat­se­lu­ko­ke­muk­ses­taan jos ei tai­teel­li­sen laa­dun niin mie­len­kiin­tois­ten viit­tei­densä an­sios­ta. Myös näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­set nou­se­vat nor­mi-Hol­lywoo­din ylä­puo­lel­le ai­na­kin 2010-lu­vun ta­sol­la. Brea­king Bad –­sar­jas­ta tun­net­tu Bryan Crans­ton on kuin il­met­ty esi­ku­van­sa.
Se mi­ten hy­vin mie­len­kiin­toi­nen ja yk­si­tyi­selämässään ek­sent­ri­sen Trum­bon per­soo­na vä­lit­tyi elo­ku­viin, jää toi­sar­voi­sek­si.
E­lo­ku­van ko­ho­koh­ta on koh­taus, jo­ka ku­vaa rat­kai­se­van het­ken. Kvee­ka­ri­taus­tai­nen, vamp­pi­roo­leis­ta si­vuo­sien kaut­ta pa­ha­mai­nei­sek­si juo­ru­ko­lum­nis­tik­si va­jon­nut Hed­da Hop­per (He­len Mir­ren) sa­noo Sam Gol­dwy­nil­le suo­rat sa­nat: Jos Trum­bo jat­kaa, hän kir­joit­taa jat­ku­val­la syötöllä fil­mi­mo­gu­leis­ta heidän al­ku­peräi­sillä juu­ta­lai­sil­la ni­millään. Gol­dwy­nin syn­tymä­ni­mi oli Sh­muel Gelb­fisz. Gelb tar­koit­taa kel­tais­ta ja geld ra­haa, mut­ta miel­leyh­tymä oli selvä. Nou­se­va an­ti­se­mi­tis­mi rat­kai­si ki­san J. Ed­gar Hoo­ve­rin (jo­ka syöt­ti tie­to­jaan Hop­pe­ril­le), se­naat­to­ri Mc­Cart­hyn ja John Way­nen eduk­si.
Toi­nen her­kul­li­nen koh­taus ker­too siitä, kuin­ka Trum­bo no­laa Way­nen sa­no­mal­la täl­le mus­ta­lis­ta­lais­ten sentään pal­vel­leen so­das­sa Du­ken räis­kiessä har­joi­tus­pa­nok­sia ka­me­ran edessä. Lop­pu­jen lo­puk­si kiih­koi­li­jat eivät saa­neet alis­tet­tua mui­ta kuin yk­silöitä. Lait eivät muut­tu­neet, ja 1960-lu­vun ih­mi­soi­keus­lii­keh­dintä ot­ti ai­na­kin erä­voi­ton.
Tär­keämpää ehkä on se, että elo­ku­van ajoi­tus on lois­ta­va juu­ri nyt, kun me­dian­mur­ros, so­me-p­ro­ra­gan­da ja yh­teis­kun­tien va­lu­mi­nen kiih­kei­siin hei­mo­kult­tei­hin on pe­rin ajan­koh­tais­ta. Trum­bo edus­taa mus­taa ni­mi­huu­mo­ria muis­tut­taen kum­mas­ti erästä orans­si-i­hois­ta pre­si­dent­ti­kan­di­daat­tia.
Jos Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lit, brit­tien Bre­xit, pe­rus­suo­ma­lais­ten seu­raa­va vaa­li­tee­ma, Venäjän tu­le­vai­suus tai Tur­kin ti­lan­ne as­kar­rut­ta­vat, Trum­bo on pe­rus­tel­tua kat­sot­ta­vaa. Se ei ehkä ole neljän täh­den elo­ku­va, mut­ta se ai­heut­taa neljän täh­den ver­ran aja­tel­ta­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroihin on tallennettu 6 min. dokumentit. (PS)
23/07/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy