Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Tiger's Tail

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2007Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

B­rit­tioh­jaa­ja John Boor­ma­nin vii­mei­sin elo­ku­va Ti­ger’s Tail sai en­si-il­tan­sa Eng­lan­nis­sa vuon­na 2007, vii­me vuon­na Yh­dys­val­lois­sa, ja on nyt tul­lut Suo­meen vain dvd-­le­vi­tyk­seen.

B­rit­tioh­jaa­ja John Boor­ma­nin vii­mei­sin elo­ku­va Ti­ger’s Tail sai en­si-il­tan­sa Eng­lan­nis­sa vuon­na 2007, vii­me vuon­na Yh­dys­val­lois­sa, ja on nyt tul­lut Suo­meen vain dvd-le­vi­tyk­seen. Elo­ku­vien Tap­pa­jan jäl­jet ja Syvä jo­ki mai­nei­kas te­kijä ei uu­dem­mil­la töillään ole pääs­syt ennä­tys­ten kir­jaan, mut­ta pie­nem­piä­kin fil­mejä tar­vi­taan.
Ny­kyi­sin 76-vuo­tias ve­te­raa­ni suun­nit­te­lee en­si vuo­dek­si uut­ta elo­ku­vaa. Sitä odo­tel­les­sa kan­nat­taa kat­soa ver­rat­to­man kiin­toi­sa ja viih­dyttävä Ti­ger’s Tail, jo­ta voi suo­si­tel­la niin kak­soi­so­len­to­ta­ri­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le kuin kai­kil­le ir­lan­ti­lai­sen elo­ku­van ja eri­tyi­ses­ti näyt­te­lijä Bren­dan Glee­so­nin (Kuk­koi­li­jat, 28 päivää myö­hem­min, Har­ry Pot­te­rin ”­Vil­li­silmä” Vauh­ko­mie­li) ihai­li­joil­le.
G­lee­son näyt­te­lee vii­si­kymp­pistä bis­nes­miestä, jo­ta kes­ki-iän ja lii­ke­toi­min­nan krii­seissä ah­dis­te­lee myös elämään yllättäen il­mes­tyvä kak­soi­so­len­to. Nä­keekö Liam nä­kyjä vai on­ko äi­ti jättä­nyt ker­to­mat­ta jo­tain?
Boor­man käyttää hie­nos­ti lii­ken­ne­ruuh­kia ja vä­ki­jouk­ko­ja Lia­min hek­ti­sen elämän­ti­lan­teen ku­vas­ta­ji­na. Avar­ta­va on eten­kin kak­soi­so­len­non seu­raa­mi­nen öi­sel­le kau­pun­ki­kier­rok­sel­le, jol­le mu­kaan än­keää myös Lia­min tei­ni­poi­ka Con­nor (näyt­te­lijän oma 18-vuo­tias jäl­ki­kas­vu Briain Glee­son). Boor­man osaa tehdä tark­ko­ja huo­mioi­ta myös per­he­suh­teis­ta ja ar­kielämästä. Isän ja po­jan näyt­te­le­mi­nen sa­mas­sa fil­missä on kiin­nos­ta­va piir­re ja muis­tut­taa ajas­ta, jol­loin oh­jaa­ja si­joit­ti elo­ku­vien­sa roo­lei­hin oman lap­sen­sa Char­ley Boor­ma­nin (S­ma­rag­di­metsä, Ex­ca­li­bur, Odo­tuk­sia).
Lia­min vai­moa näyt­te­le Kim Catt­rall, jo­ka pää­see va­lit­se­maan­kin kak­soi­so­len­to­jen vä­lillä, kun vii­mein al­kaa us­koa, että mie­hen hal­lu­si­naa­tiois­sa voi ol­la perää. Sex and the Ci­tyn täh­ti Kim Catt­rall osoit­taa pä­te­vyy­tensä muun­kin­lai­sis­sa roo­leis­sa.
Boor­ma­nin oma kä­si­kir­joi­tus re­pii pal­jon ir­ti Lia­min yri­tyk­sestä ja bis­nek­sen li­kai­ses­ta pe­listä, pan­kin vaih­tu­vas­ta ra­hoi­tu­sin­nos­ta, ra­ken­nu­sa­lan kil­pai­lus­ta ja tont­ti­kei­not­te­lus­ta.
Lind­say An­der­so­nin fil­mien ta­pais­ta sa­tii­rin maus­tet­ta fil­miin hii­pii, kun Lia­mia epäillään hul­luk­si. Sil­loin Boor­man saa ti­lai­suu­den pii­ki­tellä Ir­lan­nin so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toa. Kun Ir­lan­nin ta­lou­del­li­nen ti­la tällä­kin het­kellä on hur­lum­hei, tun­tuu vuo­den 2006 ir­vintä po­ti­lai­den ka­dul­le aja­mi­ses­ta ra­hoi­tuk­sen puut­tees­sa hy­vin­kin en­teel­li­seltä.
Vah­vaot­tei­sis­sa al­ku­vai­heis­saan Ti­ger’s Tail – jo­ka ni­mi tu­lee ir­lan­ti­lais­sa­non­nas­ta, jon­ka mu­kaan pitää tart­tua tiu­kas­ti tii­ke­rin häntään tai muu­ten se kään­tyy ja raa­te­lee – voi­si ol­la ai­van vii­den täh­den fil­mi, var­sin­kin nau­tit­ta­van ja tai­dok­kaan Glee­so­nin is­kiessä täy­sin rin­noin suu­reen roo­liin­sa/­roo­lei­hin­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti kes­ki­vai­heil­la ta­ri­na laan­tuu vain viih­dyttäväk­si, kun suu­ri tee­ma ohe­nee pa­tent­ti­rat­kai­sui­hin.
Sil­ti ta­ri­nan kek­sintä on oi­val­lis­ta ai­van lop­pukään­tei­siinsä as­ti ja Ti­ger’s Tail puo­lus­taa kun­nial­la paik­kaan­sa mes­ta­rioh­jaa­jan an­sio­lis­tal­la 76-vuo­tiaan ve­te­raa­nin myöhäis­työnä. (HB)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy