Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Big Love – ensimmäinen tuotantokausi

Big Love: Season One 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 643 minuuttia
Julkaisija: Warner 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 204295EAN: 7321946110374

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Mo­nia­vioi­suus on kiel­let­ty mor­mo­nien kes­kuu­des­sa­kin jo rei­lu vuo­si­sa­ta ta­ka­pe­rin, sa­lat­tu­na sitä näemmä il­me­nee kui­ten­kin määrä­tyillä alueil­la run­saas­ti.

Mo­nia­vioi­suus on kiel­let­ty mor­mo­nien kes­kuu­des­sa­kin jo rei­lu vuo­si­sa­ta ta­ka­pe­rin, sa­lat­tu­na sitä näemmä il­me­nee kui­ten­kin määrä­tyillä alueil­la run­saas­ti. Salt La­ken kau­pun­gin mor­mo­niyh­teisöön kuu­lu­va Bill Hen­rick­son (Bill Pax­ton) elättää kol­mea vai­moaan lap­si­kat­raal­la. Mie­hen ko­din­ko­ne­fir­man me­nes­tys- ja laa­jen­tu­mis­pai­neet yh­dis­tet­tynä kol­men vai­mon luo­mien ta­lou­del­lis­ten, rak­kau­del­lis­ten ja sek­suaa­lis­ten vaa­ti­mus­ten kans­sa ai­heut­taa jat­ku­via krii­si­ti­lan­tei­ta. Mas­ku­lii­ni­nen unel­ma useam­man nai­sen hal­lit­se­mi­ses­ta, vaik­ka us­kon­non var­jol­la, on ai­kan­sa elä­nyt ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa. Pii­lot­te­lu ul­ko­maail­mal­ta osoit­tau­tuu eri­tyi­sen haas­teel­li­sek­si.
Barb (Jean­ne Tripp­le­horn) ko­ke­neim­pa­na vai­mois­ta kan­nat­te­lee Big Lo­ve -sar­jaa hil­li­tyllä ot­teel­laan. Nuo­ret avio­puo­li­sot, vaa­ti­va ja oma­hyväi­nen Nic­ki (Ch­loë Se­vig­ny) yh­dessä in­nok­kaan Mar­gien (Gin­ni­fer Goo­dwin) kans­sa tais­te­le­vat omil­la avuil­laan mie­hensä suo­sios­ta. Bill Pax­ton suo­rit­taa mo­ni­muo­toi­sen ja pouk­koi­le­van roo­lin­sa val­ta­van työmäärän al­le pai­nu­va­na per­heenpäänä kun­niak­kaas­ti.
Ul­ko­puo­lel­ta kat­sot­tu­na, per­hei­den koh­da­tes­sa, omi­tui­nen tun­nel­ma pin­nan al­la on läsnä jat­ku­vas­ti. Sitä ryy­di­tetään ta­hal­li­ses­ti. Nic­kin isän, lä­hemmäs 100-vuo­tiaan Ro­man Gran­tin (Har­ry Dean Stan­ton), uu­sin suo­sik­ki­vai­molöytö, ylä­kou­luikäi­nen Rhon­da, on jo kau­ka­na ku­vot­ta­vuu­den ra­ja­mai­den tuol­la puo­len. Tun­net­ta var­mas­ti hae­taan tie­toi­ses­ti, poh­jal­la saat­taa ol­la aja­tus kes­kus­te­lun herättä­mi­sestä. Ro­ma­nin hah­mo on vas­ten­mie­li­syy­dessään vie­ty ää­rim­mil­leen, sisä­siit­toi­suut­ta sen kum­mem­min kuin muu­ta­kaan ran­gais­ta­vaa toi­min­taa su­vun sisällä ei kar­te­ta.
Hou­kut­te­le­va ai­he kan­taa yh­den tuo­tan­to­kau­den, eten­kin vii­mei­sen jak­son mu­ka­naan tuo­man odot­ta­mat­to­man jän­ni­tyk­sen mu­ka­na. Jän­ni­tyk­seen suo­daan mah­dol­li­suuk­sia vielä usei­den vuo­sien ajan, lisä­kau­sia on tu­los­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kaksitoista noin 50-minuuttista jaksoa jakautuvat viidelle levylle. 5. ja 12. jakso päänelikön kommenttiraidalla. 13-minuuttinen ”Big Love – A Balancing Act on Ice” -dokkari alkutekstiosuuden valmistumisesta. Hämmentävää kyllä. HBO-laadukasta, tervettä kaupunkikuvaa, rehellinen väri, typerä kirkastelu puuttuu. Puhetta upeasti toistava ääniraita. (VA)
01/07/2011

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy